Specjalista ds. finansowo-księgowych

30-09-2021

Pracodawca:  Energa Green Development Sp. z o.o.

Miejsce pracy:  Gdańsk


Zakres obowiązków:

 • kontrola formalno-rachunkowa dokumentów księgowych, opisywanie dokumentów, przygotowywanie do płatności, wystawianie faktur sprzedaży,
 • prowadzenie rejestru środków trwałych, wystawianie dokumentów OT/LT, itp.,
 • opracowywanie i raportowanie wybranych danych finansowo-księgowych charakteryzujących działalność operacyjną Spółki – przygotowywanie finansowego raportu zarządczego oraz uzupełnianie danych w systemie SIK (HFM, HP2),
 • przygotowywanie projekcji finansowych (roczny plan ekonomiczno-finansowy, prognoza przepływów pieniężnych),
 • wsparcie w procedurze zamykania miesiąca (m.in. kalkulacja kluczy podziałowych w oparciu o rejestr godzin pracy).

Czego oczekujemy:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe, preferowane specjalizacje rachunkowość, ekonomia, finanse,
 • 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • znajomość systemu finansowo-księgowego SAP,
 • bardzo dobra znajomość MS Excel,
 • umiejętność pracy w zespole i komunikatywność.

Co oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie,
 • możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych,
 • dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka

Osoby zainteresowane pracą na stanowisku specjalisty ds. finansowo-księgowych prosimy o przesłanie CV w terminie do dnia 30 września 2021 r. na adres e-mail:  egdrekrutacja@energa.pl w temacie proszę wpisać nr referencyjny ogłoszenia: EGD/9/2021/SFK

Zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia publikacji ogłoszenia.

Zastrzegamy również, że kontaktować będziemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

 

Pamiętając o RODO uprzejmie informujemy:

 Przekazanie danych osobowych zwykłych wykraczających poza zakres wskazany w art. 22¹ § 1-2 Kodeksu pracy jest dobrowolne, a ich umieszczenie w przesyłanej aplikacji stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez Energa Green Development Sp. z o.o.

Jeżeli przekazane dane obejmują dane szczególnych kategorii, np. dotyczące zdrowia lub orzeczeń o niepełnosprawności, prosimy o umieszczenie w aplikacji klauzuli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Energa Green Development Sp. z o.o. moich danych osobowych szczególnych kategorii, określonych w art. 9 ust. 1 RODO zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przekazanych przeze mnie z własnej inicjatywy na potrzeby realizacji procesu rekrutacji” 

Aplikacje, które będą zawierały dane osobowe szczególnych kategorii, ale nie będą opatrzone powyższą klauzulą lub będą zbędne w procesie naboru zostaną zanonimizowane w zakresie danych szczególnych kategorii.

Informujemy o przysługującym prawie do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych (ADO) jest Energa Green Development Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Arkońskiej 6, 80-387 Gdańsk.
 • Nasze dane kontaktowe: Energa Green Development Sp. z o.o., ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk, egd@energa.pl.
 • Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:
 1. przeprowadzenie procesu rekrutacji, w tym weryfikacji posiadanych kwalifikacji i umiejętności niezbędnych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje, zgodnie z art. 22¹ Kodeksu pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 2. przeprowadzenie procesu rekrutacji, na podstawie udzielonych zgód, jeżeli Pani/Pan z własnej inicjatywy przekaże dane osobowe inne niż wynikające z przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO, w przypadku danych zwykłych lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, w przypadku zawarcia w dokumentach aplikacyjnych danych wrażliwych;
 3. przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia pisemnej zgody, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO;
 4. podjęcia niezbędnych działań w celu zawarcia umowy z wyłonionym kandydatem w procesie rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO.
 • Wymóg podania danych: przystąpienie do rekrutacji oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych są dobrowolne. Jeżeli kandydat zdecydował o przystąpieniu do rekrutacji, podanie danych wynikających z art. 22¹ Kodeksu Pracy jest obowiązkowe, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Zakres niezbędnych danych obejmuje:
 1. Imię (imiona) i nazwisko;
 2. datę urodzenia;
 3. dane kontaktowe kandydata;
 4. wykształcenie;
 5. kwalifikacje zawodowe;
 6. przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Pozostały zakres danych osobowych jest dobrowolny i może obejmować:

 1. inne dane zwykle nie wymagane przepisami prawa, jeśli umieszczono w dokumentach aplikacyjnych;
 2. dane szczególnych kategorii (sprecyzowane w art. 9 RODO, np. dotyczące zdrowia lub orzeczeń o niepełnosprawności), jeśli umieszczono je w dokumentach aplikacyjnych.
 • Odbiorcami danych osobowych mogą zostać:
 1. podmioty Grupy Orlen, w tym Energa S.A., Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.;
 2. podmioty świadczące usługi prawne;
 3. podmioty dostarczające korespondencję;
 4. podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji;
 5. podmioty świadczące usługi serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez administratora;
 6. podmioty świadczące usługi informatyczne dla administratora.

Administrator może powierzyć dane osobowe dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagając od takich podmiotów wykonywania czynności na udokumentowane polecenie, pod warunkiem zachowania poufności i zapewnienia ochrony prywatności oraz bezpieczeństwa powierzonych danych osobowych.

 • Okres przetwarzania danych: dane będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji.
 • Informujemy o przysługujących prawach do:
 1. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii;
 2. sprostowania swoich danych osobowych;
 3. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych;
 4. przenoszenia danych;
 5. wycofania zgód w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 6. usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania oraz nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo, wskazane w art. 17 ust. 3 RODO;

Z powyższych uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 2, 3).

 1. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl).