Dyrektor Departamentu Zakupów

14-10-2021

Pracodawca:  Energa Logistyka Sp. z o.o.

Miejsce pracy:  Gdańsk


Energa Logistyka Sp. z o.o.

Płock, ul. Otolińska 25

poszukuje kandydata do pracy na stanowisko: Dyrektor Departamentu Zakupów

Miejsce pracy: Gdańsk

Forma zatrudnienia: umowa o świadczenie usług zarządzania

Twój zakres obowiązków:

 • Kreowanie i inicjowanie działań zmierzających do poprawy efektywności zakupów (w tym: narzędzia IT, procedury, raporty)
 • Bieżące kierowanie Departamentem i nadzór nad realizacją zadań przez rozproszone jednostki organizacyjne wchodzące w skład Departamentu
 • Bieżące monitorowanie i raportowanie Zarządowi podstawowych KPI dotyczących zakupów oraz wszelkich istotnych zdarzeń i aktywności jednostek organizacyjnych Departamentu
 • Zarządzanie wiedzą w zakresie zakupów, budowa silnych kompetencji zakupowych
 • Nadzór nad działaniami Spółki w zakresie realizacji postępowań zakupowych, zarządzania bazą dostawców oraz umowami z dostawcami Grupy Energa.
 • Współpraca w zakresie realizacji Polityki zakupowej z Podmiotami grupy Energa
 • Udział w budowaniu i wdrażaniu strategii Spółki
 • Ścisła współpraca z pozostałymi obszarami biznesowymi (m.in. Sprzedaż, Logistyka) nakierowana na realizację celów strategicznych Spółki
 • Udział w postępowaniach zakupowych strategicznych dla Grupy Energa

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne / techniczne
 • Minimum 5 lat pracy na stanowisku kierowniczym w obszarze zakupów dużej organizacji
 • Bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem procesem zakupowym i optymalizacją procesów
 • Komunikatywność i samodzielność w działaniu
 • Umiejętność zarządzania czasem pracy podległych osób i egzekwowania powierzonych obowiązków
 • Nastawienie na realizację wyników
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • Doświadczenie w prowadzeniu skomplikowanych negocjacji handlowych

Mile widziane:

 • Znajomość procesu sprzedaży i doświadczenie w pracy dla Spółki o profilu handlowym
 • Znajomość rynku materiałów elektro-energetycznych

To oferujemy:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie i stabilne zatrudnienie
 • Zróżnicowany zespół pracowników
 • Praca w nowoczesnym, międzynarodowym koncernie
 • Praca w firmie o strategicznym znaczeniu dla gospodarki
 • Dostęp do nowoczesnych narzędzi i metod pracy
 • Wymiana wiedzy między specjalistami w grupie

Osoby zainteresowane pracą na w/w stanowisku prosimy o przesłanie aplikacji (CV i list motywacyjny w formacie PDF) w terminie do dnia 14.10.2021 r. na adres e-mail: rekrutacje.logistyka@energa.pl. W temacie e-maila proszę wpisać nr referencyjny ogłoszenia: ELOG/08/2021.

 

Aplikacja powinna zawierać dane osobowe zgodnie z art. 22¹§1 Kodeksu Pracy. W przypadku, gdyby Państwa aplikacja zawierała dane osobowe szczególnej kategorii (art. 9 ust. 1 RODO), prosimy o umieszczenie w swojej aplikacji następującej klauzuli (jej brak będzie skutkował anonimizacją takich danych):

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ENERGA Logistyka Sp. z o.o. Otolińska 25, 09-407 Płock, moich danych osobowych szczególnej kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, uzyskanych przez ENERGA Logistyka Sp. z o.o. w procesie rekrutacji z mojej inicjatywy.”

W przypadku, gdyby byliby Państwo zainteresowani udziałem w kolejnych/przyszłych rekrutacjach prosimy o wyrażenie dodatkowej zgody według poniższego wzoru:

 

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ENERGA Logistyka Sp. z o.o. Otolińska 25, 09-407 Płock, w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji, w okresie do 3 miesięcy po zakończeniu rekrutacji, na którą aktualnie aplikuję.”

Energa Logistyka Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo kontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna dla osób kandydatów do pracy w Energa Logistyka Sp. z o.o.

 1. Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Energa logistyka Sp. z o.o., ul. Otolińska 25, 09-407 Płock, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000074173, posiadająca NIP: 774-10-17-492, REGON: 610246708, kapitał zakładowy: 1.075.500 zł., jako pracodawca.

Nasze dane kontaktowe to: adres korespondencyjny: Energa Logistyka Sp. z o.o., ul. Otolińska 25, 09-407 Płock. Adres
e-mail: energa.logistyka@energa.pl. Adres strony: www.energa-logistyka.pl

 1. Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Zarząd Energa Logistyka Sp. z o.o. inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:

 • e-mail: iod.energa-logistyka@energa.pl;
 • korespondencyjnie na adres administratora: Energa Logistyka Sp. z o.o., ul. Otolińska 25, 09-407 Płock
 1. Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1] będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego[2].

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda[3] na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. 

Energa Logistyka Sp. z o.o. będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę[4], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie[5], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 1. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą danych mogą zostać:

 • Uprawnione organy publiczne,
 • Podmioty dostarczające korespondencję,
 • Podmioty świadczące usługi dostarczania i wsparcia technicznego urządzeń i systemów ADO,
 • Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji.
 • Podmioty Grupy Energa i podmioty Grupy Orlen, na podstawie wewnętrznych uzgodnień.
 1. Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. Po zakończeniu tego procesu zostaną zniszczone.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez od 3 do 6 miesięcy.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 • wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
 1. Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

[1] Art. 22¹  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 ze zm.) (dalej: Kp) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz.2369).”;

[2] art. 221 § 1 pkt. 4 – 6 Kp w zwz. z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO). W przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1 – 3 Kp podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

[3] Art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

[4] Art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

[5] Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.