Główny specjalista ds. hurtowni danych i narzędzi BI

31-01-2022

Pracodawca:  Energa Obrót S.A.

Miejsce pracy:  Gdańsk


Twój zakres obowiązków:

 • Udział w rozwoju i utrzymaniu platformy Business Intelligence (OAS, APEX) i hurtowni danych
 • Analiza wymagań biznesowych na potrzeby rozwoju platformy BI oraz hurtowni danych (dla systemów CRM, billingowych i obsługowych)
 • Projektowanie warstw analityczno-raportowych, budowa przekrojowych pulpitów menadżerskich
 • Bieżąca współpraca z obszarem IT w zakresie wymagań technicznych
 • Tworzenie dokumentacji projektowej i powdrożeniowej
 • Optymalizacja procesów raportowych w firmie i rekomendowanie zmian w procesach i/lub w systemach źródłowych

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowany kierunek: matematyka, statystyka, ekonometria, informatyka, ekonomia
 • Minimum trzyletnie doświadczenie na podobnym analitycznym stanowisku
 • Doświadczenie w zbieraniu potrzeb biznesowych i przekładaniu ich na specyfikację raportową oraz wymagania techniczne do IT
 • Łatwość w formułowaniu wniosków, proaktywne podejście do zadań
 • Bardzo dobra znajomość SQL i wiedza z zakresu relacyjnych baz danych
 • Umiejętność pracy z bazami danych na dużym wolumenie danych
 • Praktyczne doświadczenie w pracy z narzędziami Business Intelligence (znajomość Oracle Analytics Server będzie dodatkowym atutem)
 • Znajomość metodologii i narzędzi data science (R, Python)
 • Wysoce rozwinięte zdolności komunikacyjne
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Dokładność i koncentracja na szczegółach
 • Umiejętność pracy w zespole

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o złożenie aplikacji do dnia 21.01.2022r. za pośrednictwem linku: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=24bf9f8d46324023b346cc8f255e3331

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami. Nadsyłanych aplikacji nie zwracamy.

 

Aplikując potwierdzasz zapoznanie się z niniejszą informacją:

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych ENERGA - Obrót SA dla kandydatów do pracy i zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji. Kliknięcie przycisku „Wyślij” jest równoznaczne z:

- wyrażeniem zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji (także uzyskanych podczas przeprowadzania testów weryfikujących przydatność kandydatki/kandydata do danego stanowiska) przez Energa Obrót SA, 80-309 Gdańsk al. Grunwaldzka 472, w okresie do zakończenia procesu rekrutacji,

- zapoznaniem się z obowiązkiem informacyjnym poniżej.

Przekazanie danych osobowych zwykłych wykraczających poza zakres wskazany w art. 22¹ § 1-2 Kodeksu pracy  jest dobrowolne, a ich umieszczenie w przesyłanej aplikacji stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez ENERGA - Obrót SA

Jeżeli przekazane dane obejmują dane szczególnych kategorii, np. dotyczące zdrowia lub orzeczeń o niepełnosprawności, prosimy o odznaczenie w formularzu aplikacyjnym stosownej zgody (Zgoda nr 1), treść zgody:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ENERGA - Obrót SA moich danych osobowych szczególnych kategorii, określonych w art. 9 ust. 1 RODO zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przekazanych przeze mnie z własnej inicjatywy na potrzeby realizacji tego procesu rekrutacji.”

Aplikacje, które będą zawierały dane osobowe szczególnych kategorii, ale nie zostanie wyrażona właściwa zgoda w formularzu aplikacyjnym zostaną zanonimizowane w zakresie danych szczególnych kategorii.

Jeżeli przekazane nam dane mają być przetwarzane w przyszłych naborach, przez okres dłuży niż do zakończenia bieżącego procesu rekrutacji, prosimy o odznaczenie w formularzu aplikacyjnym stosownej zgody (Zgoda nr 2), treść zgody:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przesłanych na potrzeby realizacji tego procesu rekrutacji przez ENERGA - Obrót SA, w okresie 6 miesięcy od jego zakończenia, w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez ENERGA - Obrót SA.”

Jeżeli przekazane nam dane mają być przetwarzane w ponowionej rekrutacji na to stanowisko (kandydat rezerwowy), przez okres dłuższy niż do zakończenia bieżącego procesu rekrutacji, prosimy o odznaczenie w formularzu aplikacyjnym stosownej zgody (zgoda nr 3), treść zgody:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zebranych w tym procesie rekrutacji przez ENERGA - Obrót SA, przez okres 6 miesięcy od jego zakończenia, w związku z umieszczeniem mojej kandydatury na liście rezerwowej wyżej wymienionej rekrutacji”

Informujemy o przysługującym prawie do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

Administratorem danych osobowych (ADO) jest: ENERGA - Obrót SA z siedzibą w Gdańsku, al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk.

Z inspektorem ochrony danych (IOD) można skontaktować się pod adresem e-mail:. iod.energa-obrot@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych: przeprowadzenie procesu rekrutacji, w tym weryfikacji posiadanych kwalifikacji i umiejętności niezbędnych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje, zgodnie z art. 22¹ Kodeksu pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

przeprowadzenie procesu rekrutacji, na podstawie udzielonych zgód, jeżeli Pani/Pan z własnej inicjatywy przekaże dane osobowe inne niż wynikające z przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO, w przypadku danych zwykłych lub 9 ust. 2 lit. a RODO, w przypadku zawarcia w dokumentach aplikacyjnych danych wrażliwych;

przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia pisemnej zgody, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO;

podjęcia niezbędnych działań w celu zawarcia umowy z wyłonionym kandydatem w procesie rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO.

Wymóg podania danych: przystąpienie do rekrutacji oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych są dobrowolne. Jeżeli kandydat zdecydował o przystąpieniu do rekrutacji, podanie danych wynikających z art. 22¹ Kodeksu Pracy jest obowiązkowe, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Zakres niezbędnych danych obejmuje: Imię (imiona) i nazwisko; datę urodzenia; dane kontaktowe kandydata; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Pozostały zakres danych osobowych jest dobrowolny i może obejmować:

inne dane zwykle nie wymagane przepisami prawa, jeśli umieszczono w dokumentach aplikacyjnych; dane szczególnych kategorii (sprecyzowane w art. 9 RODO, np. dotyczące zdrowia lub orzeczeń o niepełnosprawności), jeśli umieszczono je w dokumentach aplikacyjnych.

Odbiorcami danych osobowych mogą zostać: podmioty Grupy Orlen, w tym Energa S.A., Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.; podmioty świadczące usługi prawne; podmioty dostarczające korespondencję; podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji; podmioty świadczące usługi serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez administratora; podmioty świadczące usługi informatyczne dla administratora; portale rekrutacyjne, w tym eRecruiter.pl.

Administrator może powierzyć dane osobowe dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagając od takich podmiotów wykonywania czynności na udokumentowane polecenie, pod warunkiem zachowania poufności i zapewnienia ochrony prywatności oraz bezpieczeństwa powierzonych danych osobowych.

Okres przetwarzania danych: dane będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji. Jeżeli wyrażono zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach lub ponowionej rekrutacji jako kandydat rezerwowy, to dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub do czasu jej obowiązywania, a następnie zostaną usunięte po okresie 6 miesięcy od zakończenia bieżącego procesu rekrutacji.

Informujemy o przysługujących prawach do:

- dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii; sprostowania swoich danych osobowych; żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych; przenoszenia danych; wycofania zgód w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania oraz nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo, wskazane w art. 17 ust. 3 RODO – z tych uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 1, 2).

 - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl).