EOWE elektromonter / pomocnik elektromontera Płońsk

12-06-2022

Pracodawca:  ENERGA-Operator Wykonawstwo Elektroenergetyczne Sp. z o.o. Oddział w Płocku

Miejsce pracy:  Płońsk


Twój zakres obowiązków:

 • wykonywanie prac inwestycyjnych i modernizacyjnych w sieciach elektroenergetycznych
 • wykonywanie prac na wysokości oraz w technologii prac pod napięciem
 • prowadzenie pojazdów samochodowych i innych maszyn budowlanych w ramach posiadanych uprawnień
 • dbałość o przestrzeganie przepisów BHP

Nasze wymagania:  

 • wykształcenie zawodowe lub średnie, preferowane o profilu elektroenergetycznym lub pokrewnym
 • świadectwo kwalifikacyjne „E” 
 • brak przeciwskazań do pracy na wysokości powyżej 3m
 • umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, dokładność
 • chęci do kształcenia i rozwoju umiejętności zawodowych
 • doświadczenie w pracy na sieci i urządzeniach elektroenergetycznych
 • prawo jazdy kat. B (opcjonalnie B+C, C, C+E)
 • uprawnienia do obsługi sprzętu ciężkiego

To oferujemy:

 • Pracę w firmie posiadającej ugruntowaną pozycję w swojej branży i rozpoznawalną markę
 • Umowę o pracę
 • Rozwój kompetencji, możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Interesującą pracę w stabilnej, rozwijającej się firmie
 • Atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Benefity:

 • prywatna opieka medyczna;
 • program emerytalny;
 • dodatkowe świadczenia socjalne;
 • dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka

Prosimy o przesłanie aplikacji:

w terminie: do dnia 10 czerwca 2022 roku,
na adres e-mail: wykonawstwo.plock@energa-operator.pl 
wpisując w temacie wiadomości: rekrutacja Elektromonter Płońsk

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami

--

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna dla osób kandydatów do pracy w Energa Operator
Wykonawstwo Elektroenergetyczne Sp. z o.o.

 

 1. Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest: Energa Operator Wykonawstwo Elektroenergetyczne Sp. z o.o., z siedzibą w Słupsku, przy al. Grunwaldzkiej 14 (kod pocztowy: 76-200), zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000113886, posiadająca NIP: 839-17-27-979, REGON 770830567, kapitał zakładowy: 795 000,00 zł.

Nasze dane kontaktowe to: Energa Operator Wykonawstwo Elektroenergetyczne Sp. z o.o., al. Wojska Polskiego 35, 62-800 Kalisz,Adres e-mail: iod.energa-wykonawstwo@energa.pl. Adres strony internetowej: https://wykonawstwo.energa-operator.pl/

 1. Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Zarząd Energa Operator Wykonawstwo Elektroenergetyczne Sp. z o.o. inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:

-       e-mail: iod.energa-wykonawstwo@energa.pl;

-       lub korespondencyjnie na adres administratora zawarty w pkt. 1 powyżej.

 1. Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1] będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego[2].

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda[3] na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. 

Energa Operator Wykonawstwo Elektroenergetyczne Sp. z o.o. będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę[4], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie[5], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 1. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą danych mogą zostać:

-  Uprawnione organy publiczne

-  Podmioty dostarczające korespondencję

-  Podmioty świadczące usługi dostarczania i wsparcia technicznego urządzeń i systemów ADO

 - Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji

 - Podmioty Grupy Energa i podmioty Grupy Orlen, na podstawie wewnętrznych uzgodnień.

 1. Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. Po zakończeniu tego procesu zostaną zniszczone.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez od 3 do 6 miesięcy.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

- sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

- ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- usunięcia danych osobowych;

- wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

 1. Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

[1] Art. 22¹  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 ze zm.) (dalej: Kp) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz.2369).”;

[2] art. 221 § 1 pkt. 4 – 6 Kp w zwz. z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO). W przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1 – 3 Kp podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

[3] Art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

[4] Art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

[5] Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.