Główny Specjalista ds. Architektury IT

05-09-2022

Pracodawca:  Energa Informatyka i Technologie Sp. z o. o.

Miejsce pracy:  Gdańsk


Energa Informatyka i Technologie Sp. z o. o. jest Spółką wspierającą Grupę Kapitałową w zarządzaniu aplikacjami jak i infrastrukturą IT. Świadczymy usługi bezpieczeństwa informacji, dostarczamy stanowiska pracy Użytkownika (e-Workplace) oraz budujemy rozwiązania informatyczne w zakresie wytwarzania oprogramowania na potrzeby naszej Organizacji

Miejsce świadczenia pracy: Gdańsk
Numer referencyjny: 22/DAR/EITE/2022
Rodzaj umowy: Umowa o pracę

Twój zakres obowiązków:

 • Opracowanie koncepcji architektury rozwiązań dla projektów i inicjatyw IT przy współpracy
  z przedstawicielami biznesu i IT;
 • Udział w procesie zatwierdzania projektów funkcjonalnych i technicznych dostarczanych przez dostawców zewnętrznych i wewnętrznych z perspektywy architektury korporacyjnej;
 • Współpraca przy utrzymywaniu standardów IT w zakresie architektury rozwiązań;
 • Aktualizacja dokumentacji architektury rozwiązań IT, mapowanie istniejących rozwiązań
  i przepływów;
 • Współpraca z dostawcami IT w zakresie realizacji koncepcji rozwiązania IT.

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie wyższe o profilu informatycznym lub pokrewnym;
 • Minimum 3-letnie (regular) / 8-letnie (senior) praktyczne doświadczenie w procesie projektowania architektury rozwiązań IT na poziomie koncepcji (high-level design);
 • Minimum 3-letnie praktyczne doświadczenie na stanowisku programisty dowolnego języka obiektowego;
 • Praktyczne doświadczenie ze stosowania wzorców integracji systemów w przedsiębiorstwie (enterprise integration patterns);
 • Praktyczne doświadczenie ze stosowania wzorców projektowych (design patterns);
 • Znajomość SOAP i REST;
 • Doświadczenie w modelowaniu architektury IT z użyciem narzędzi typu CASE (preferowany Enterprise Architect);
 • Umiejętność definiowania funkcjonalności systemów i oprogramowania oraz ich komponentów składowych.

To oferujemy:

 • możliwość wdrażania własnych pomysłów i rozwiązań,
 • zatrudnienie w stabilnej Firmie o wieloletniej tradycji w zakresie umowy o pracę,
 • rozwój kompetencji, szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne, dofinansowanie do studiów oraz nauki języków obcych,
 • możliwość współpracy z doświadczonymi ekspertami,
 • partnerską i dynamiczną atmosferę pracy,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych m.in. opieka medyczna, badania profilaktyczne, akcje prozdrowotne, karta MultiSport, ubezpieczenie na życie, dofinansowanie do wczasów, trzy razy w roku pieniężne świadczenia świąteczne, karty świąteczne dla dzieci pracowników, taryfa pracownicza, programy emerytalne i oszczędnościowe: PPE i PPK,
 • dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka,
 • oraz innych możliwości w zakresie wsparcia zawodowego.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV w języku polskim
do 4 września 2022 roku na adres:

rekrutacje-eite@energa.pl

W temacie e-maila prosimy o podanie nr referencyjnego i nazwy stanowiska, na które prowadzona
jest rekrutacja.

Zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia publikacji ogłoszenia.

Zastrzegamy, że kontaktować się będziemy jedynie z wybranymi kandydatami.

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych

przez Energa Informatyka i Technologie Sp. z o. o. dla kandydatów do pracy.

Przekazanie danych osobowych zwykłych wykraczających poza zakres wskazany w art. 22¹ § 1-2 Kodeksu pracy  jest dobrowolne, a ich umieszczenie w przesyłanej aplikacji stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez Energa Informatyka i Technologie Sp. z o. o.

Jeżeli przekazane dane obejmują dane szczególnych kategorii, np. dotyczące zdrowia lub orzeczeń o niepełnosprawności, prosimy o umieszczenie w aplikacji klauzuli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Energa Informatyka i Technologie Sp. z o. o.  moich danych osobowych szczególnych kategorii, określonych w art. 9 ust. 1 RODO zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przekazanych przeze mnie z własnej inicjatywy na potrzeby realizacji procesu rekrutacji 22/DAR/EITE/2022”

Aplikacje, które będą zawierały dane osobowe szczególnych kategorii, ale nie będą opatrzone powyższą klauzulą lub będą zbędne w procesie naboru zostaną zanonimizowane w zakresie danych szczególnych kategorii.

Jeżeli przekazane nam dane mają być przetwarzane w przyszłych naborach, przez okres dłuży niż do zakończenia bieżącego procesu rekrutacji, prosimy o  umieszczenie w aplikacji klauzuli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przesłanych na potrzeby realizacji procesu rekrutacji 22/DAR/EITE2022 przez Energa Informatyka i Technologie Sp. z o. o.  w okresie 6 miesięcy od jego zakończenia, w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Energa Informatyka i Technologie Sp. z o. o.  .”

Informujemy o przysługującym prawie do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych (ADO) jest: Energa Informatyka i Technologie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku (80-309) , Al. Grunwaldzka 472 A,

2. Nasze dane kontaktowe: Energa Informatyka i Technologie Sp. z o. o.], ul. [Gdańsku (80-309) , Al. Grunwaldzka 472 A, Kancelaria@energa.pl.

3. Z inspektorem ochrony danych (IOD) można skontaktować się pod adresem e-mail: korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

4. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:

 • przeprowadzenie procesu rekrutacji, w tym weryfikacji posiadanych kwalifikacji i umiejętności niezbędnych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje, zgodnie z art. 22¹ Kodeksu pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • przeprowadzenie procesu rekrutacji, na podstawie udzielonych zgód, jeżeli Pani/Pan z własnej inicjatywy przekaże dane osobowe inne niż wynikające z przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO, w przypadku danych zwykłych lub 9 ust. 2 lit. a RODO, w przypadku zawarcia w dokumentach aplikacyjnych danych wrażliwych;
 • przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia pisemnej zgody, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO;
 • podjęcia niezbędnych działań w celu zawarcia umowy z wyłonionym kandydatem w procesie rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO.

5. Wymóg podania danych: przystąpienie do rekrutacji oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych są dobrowolne. Jeżeli kandydat zdecydował o przystąpieniu do rekrutacji, podanie danych wynikających z art. 22¹ Kodeksu Pracy jest obowiązkowe, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Zakres niezbędnych danych obejmuje:

 • Imię (imiona) i nazwisko;
 • datę urodzenia;
 • dane kontaktowe kandydata;
 • wykształcenie;
 • kwalifikacje zawodowe;
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Pozostały zakres danych osobowych jest dobrowolny i może obejmować:

 • inne dane zwykle nie wymagane przepisami prawa, jeśli umieszczono w dokumentach aplikacyjnych;
 • dane szczególnych kategorii (sprecyzowane w art. 9 RODO, np. dotyczące zdrowia lub orzeczeń o niepełnosprawności), jeśli umieszczono je w dokumentach aplikacyjnych.

6. Odbiorcami danych osobowych mogą zostać:

 1. podmioty Grupy Orlen, w tym Energa S.A., Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.;
 2. podmioty świadczące usługi prawne;
 3. podmioty dostarczające korespondencję;
 4. podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji;
 5. podmioty świadczące usługi serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez administratora;
 6. podmioty świadczące usługi informatyczne dla administratora;

Administrator może powierzyć dane osobowe dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagając od takich podmiotów wykonywania czynności na udokumentowane polecenie, pod warunkiem zachowania poufności i zapewnienia ochrony prywatności oraz bezpieczeństwa powierzonych danych osobowych.

7. Okres przetwarzania danych: dane będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji. Jeżeli wyrażono zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, to dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub do czasu jej obowiązywania, a następnie zostaną usunięte po okresie 6 miesięcy od zakończenia bieżącego procesu rekrutacji.

8. Informujemy o przysługujących prawach do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii;
 • sprostowania swoich danych osobowych;
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych;
 • przenoszenia danych;
 • wycofania zgód w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania oraz nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo, wskazane w art. 17 ust. 3 RODO;

Z powyższych uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 2, 3).