Specjalista Wiodący

09-10-2022

Pracodawca:  Energa Centrum Usług Wspólnych sp. z o.o.

Miejsce pracy:  Gdańsk, Al. Grunwaldzka 472


Grupa Kapitałowa Energa, zajmująca się wytwarzaniem, dystrybucją, sprzedażą i obrotem energii elektrycznej i cieplnej, działająca w północnej i środkowej części kraju, w związku z rozwojem zespołu w spółce holdingowej poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalista Wiodący

Umowa o pracę na okres próbny

Energa Centrum Usług Wspólnych sp. z o.o.

Komórka organizacyjna: Wydział Nieruchomości i Komercjalizacji Majątku

Miejsce pracy: Gdańsk, Al. Grunwaldzka 472
Numer referencyjny: 23/ECUW/2022

Zakres  obowiązków:

 • Obsługa techniczna nieruchomości
 • Realizacja procesów związanych z zarządzaniem i administrowaniem nieruchomości
 • Opracowywanie zasad oraz nadzór nad prawidłową eksploatacją obiektów
 • Kontrolowanie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomością
 • Przygotowanie i realizacja modernizacji, remontów i napraw
 • Rozliczanie kosztów usług związanych z nieruchomością
 • Nadzór nad realizacją zadania inwestycyjnego, od etapu projektowania, przez realizację, aż do uzyskania stosownych pozwoleń i rozliczania całego projektu
 • Opracowywanie i kontrola realizowanych budżetów oraz ostateczne rozliczanie projektów
 • Analiza opłacalności inwestycji
 • Przeprowadzanie procesów przetargowych na wybór dostawców usług serwisowych, projektowych i wykonawczych

Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie wyższe
 • Minimum 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku
 • Znajomość obsługi komputera w środowisku MS Office (stopień zaawansowany)
 • Prawo jazdy kat. B

Wymagania pożądane:

 • Umiejętność pracy w zespole i komunikatywność
 • Dobra organizacja pracy własnej oraz sprawna realizacja zadań pod presją czasu
 • Sumienność, dokładność, odpowiedzialność oraz terminowość
 • Umiejętność zarządzania procesem inwestycyjnym
 • Znajomość podstawowych systemów i zasad ich funkcjonowania (konstrukcja, elektryka, klimatyzacja itp.)
 • Zdolność zarządzania serwisami zewnętrznymi (ochrona, utrzymanie techniczne, usługi zapewnienia czystości obiektu itp.)
 • Gotowość do pracy w terenie ze względu na rozproszenie geograficzne nieruchomości
 • Znajomość programów do kosztorysowania i projektowania

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV

Oferujemy:

 • Umowę o pracę
 • Pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie
 • Możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych
 • Dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie szczegółowego  CV do dnia  09.10. 2022 r.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres rekrutacja.ecuw@energa.pl

 W tytule wiadomości prosimy o podanie nr referencyjnego i nazwy stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami spełniającymi nasze wymagania.

Nadsyłanych aplikacji nie zwracamy.

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy podczas rekrutacji przez ECUW sp. z o.o.

Przekazanie danych osobowych zwykłych wykraczających poza zakres wskazany w art. 22¹ § 1-2 Kodeksu pracy  jest dobrowolne, a ich umieszczenie w przesyłanej aplikacji stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez Energa Centrum Usług Wspólnych sp. z o.o.

Jeżeli przekazane dane obejmują dane szczególnych kategorii, np. dane dotyczące zdrowia lub orzeczeń o niepełnosprawności, prosimy
o umieszczenie w aplikacji klauzuli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Energa Centrum Usług Wspólnych sp. z o.o.  moich danych osobowych szczególnych kategorii, określonych w art. 9 ust. 1 RODO zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przekazanych przeze mnie z własnej inicjatywy na potrzeby realizacji procesu rekrutacji nr 23/ECUW/2022” 

Aplikacje, które będą zawierały dane osobowe szczególnych kategorii, ale nie będą opatrzone powyższą klauzulą lub będą zbędne w procesie naboru zostaną zanonimizowane w zakresie danych szczególnych kategorii.

Jeżeli przekazana nam aplikacja z Pani/Pana danymi ma być rozpatrywana (przetwarzana) w przyszłych procesach rekrutacyjnych, przez okres
4 miesięcy od zakończenia bieżącego procesu rekrutacji, prosimy o  umieszczenie w aplikacji klauzuli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przesłanych na potrzeby realizacji procesu rekrutacji nr referencyjny 23/ECUW/2022 przez Energa Centrum Usług Wspólnych sp. z o. o., w okresie 4 miesięcy od jego zakończenia, w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Energa Centrum Usług Wspólnych sp. z o. o.”

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie  informujemy, że:

 1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwany dalej ADO) jest: Energa Centrum Usług Wspólnych sp. z o.o. z siedzibą al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk,   tel. 58 771 86 01   mail: cuw@energa.pl,

 2)Z inspektorem ochrony danych (IOD) może Pani/Pan skontaktować się pod adresem e-mail: iod.cuw@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO wskazany w pkt 1.

 3)Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:

 1. przeprowadzenia procesu rekrutacji, w tym weryfikacji posiadanych kwalifikacji i umiejętności niezbędnych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje, zgodnie z art. 22¹ Kodeksu pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 2. przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie udzielonych zgód, jeżeli Pani/Pan z własnej inicjatywy przekaże dane osobowe inne niż wynikające z przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO, w przypadku danych zwykłych lub 9 ust. 2 lit. a RODO, w przypadku zawarcia w dokumentach aplikacyjnych danych szczególnych kategorii;
 3. przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia pisemnej zgody, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO;
 4. podjęcia niezbędnych działań w celu zawarcia umowy z wyłonionym kandydatem w procesie rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO.

4) Wymóg podania danych : przystąpienie do rekrutacji oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych są dobrowolne. Jeżeli kandydat zdecydował o przystąpieniu do rekrutacji, podanie danych wynikających z art. 22¹ Kodeksu Pracy jest obowiązkowe, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Zakres niezbędnych danych obejmuje:

 1. imię (imiona) i nazwisko;
 2. datę urodzenia;
 3. dane kontaktowe kandydata;
 4. wykształcenie;
 5. kwalifikacje zawodowe;
 6. przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Pozostały zakres danych osobowych jest dobrowolny i może obejmować:

 1. inne dane zwykle nie wymagane przepisami prawa, jeśli umieszczono w dokumentach aplikacyjnych;
 2. dane szczególnych kategorii (sprecyzowane w art. 9 RODO, np. dotyczące zdrowia lub orzeczeń o niepełnosprawności), jeśli umieszczono je w dokumentach aplikacyjnych.

 5)Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:

 1. podmioty Grupy Orlen, na podstawie wewnętrznych umów/uzgodnień,
 2. podmioty świadczące usługi obsługi prawnej,
 3. podmioty dostarczające korespondencję,
 4. podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie utrzymania systemów wykorzystywanych przez ADO, w tym poczty elektronicznej,
 5. podmioty świadczące usługi serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez ADO,
 6. podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji,
 7. organy lub podmioty publiczne uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądy, organy ścigania lub instytucje państwowe, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 8. podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie utrzymania systemów wykorzystywanych przez ADO, w tym poczty elektronicznej

6) Administrator może powierzyć dane osobowe dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagając od takich podmiotów wykonywania czynności na udokumentowane polecenie, pod warunkiem zachowania poufności i zapewnienia ochrony prywatności oraz bezpieczeństwa powierzonych danych osobowych.

7) Okres przetwarzania danych: dane będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji. Rekrutacja zostaje zakończona z chwilą podjęcia pracy przez wybranego kandydata (lub wybranych kandydatów jeżeli rekrutacja dotyczy więcej niż jednego stanowiska pracy), nie później jednak niż 4 miesiące od daty zamknięcia ogłoszenia. Jeżeli wyrażono zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, to dane przetwarzane będą do momentu wycofania zgody lub do czasu jej obowiązywania, a następnie zostaną usunięte wraz z upływem 4 miesięcy od zakończenia bieżącego procesu rekrutacji.

8) Informujemy o przysługujących prawach do:

  1. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii;
  2. sprostowania swoich danych osobowych;
  3. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych;
  4. przenoszenia danych;
  5. wycofania zgód w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  6. usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania oraz nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo, wskazane w art. 17 ust. 3 RODO;
  7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie prawnie uzasadnionego interesu administratora.

Z powyższych uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 1, 2).

9) Informujemy o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl).