Kierownik Wydziału Analiz

22-10-2022

Pracodawca:  Energa Informatyka i Technologie Sp. z o. o.

Miejsce pracy:  Gdańsk


Miejsce świadczenia pracy: Gdańsk

Numer referencyjny: 40/DAB/EITE/2022

Co robimy:

Jesteśmy Spółką wspierającą Grupę Kapitałową w zarządzaniu aplikacjami jak i infrastruktury IT, świadczymy również usługi bezpieczeństwa informacji, dostarczamy stanowiska pracy Użytkownika (e-Workplace) oraz budujemy rozwiązania informatyczne w zakresie wytwarzania oprogramowania na potrzeby naszej Organizacji.

Jesteśmy też otwarci na nowe technologie oraz pomysły.

Jeśli jesteś:

 • ambitnym oraz zdolnym profesjonalistą zainteresowanym nowymi technologiami,
 • nastawionym na cele „graczem zespołowym”,
 • bystrym, kreatywnym i pełnym inicjatywy, a równocześnie szybko się uczysz, pracując dbasz o szczegóły,

oraz posiadasz:

 • wykształcenie wyższe preferowane (informatyka, energetyka, ekonomia),
 • minimum 3 letnie doświadczenie pracy na stanowisku kierowniczym lub pokrewnym,
 • minimum 5 letnie doświadczenie w procesie analizy biznesowej lub systemowej,
 • bardzo dobrą umiejętność posługiwania się notacją UML i BPMN w celu zmiany wymagań procesów biznesowych na rozwiązania techniczne i systemowe,
 • znajomość narzędzi typu CASE (preferowany Enterprise Architect),
 • umiejętność analizy i interpretacji dokumentacji wymagań biznesowych oraz systemowych,
 • znajomość języka angielskiego pozwalającą zapoznanie się z dokumentacją techniczną,
 • znajomość cyklu produkcji oprogramowania oraz zagadnień cyklu życia produktu,
 • umiejętność zarządzania pracownikami (stawianie celów, nadzorowanie realizacji, wsparcie pracownika, rozliczanie zadań),
 • wysokie umiejętności interpersonalne wraz z umiejętnością budowania relacji pracowniczych,
 • umiejętność analitycznego myślenia oraz kreatywnego rozwiązywania problemów,
 • skuteczność w działaniu oraz inicjatywę,
 • dyspozycyjność.

Zgłoś się do nas!

Ta propozycja jest dla Ciebie!

Jako Kierownik Wydziału Analiz będziesz:

 • prowadzić nadzór nad definiowaniem potrzeb biznesowych w tym wsparcie w opracowywaniu opisu wymagań w zakresie rozwoju i wdrażania nowych rozwiązań informatycznych,
 • Prowadzić planowanie analiz biznesowych i zadań rozwojowych oraz przydzielał Zasoby,
 • nadzorować, koordynować i rozliczać pracę zespołu analityków biznesowych,
 • rekomendować zmiany procesów w celu poprawy ich jakości i optymalizacji,
 • przygotowywać zestawienia dla Właścicieli Biznesowych w ramach prowadzonych analiz.
 • prowadzić obsługę oraz wsparcie Kluczowych Klientów w zakresie prowadzonych analiz biznesowych,
 • wspierać jednostki biznesowe w testach procesów biznesowych,
 • analizować i prowadzić rejestr ryzyk, sporządzać kartę ryzyk oraz nadzorować zagadnienia bezpieczeństwa,
 • monitorować zgodności wdrożeń w realizowanych projektach,
 • opracowywać rozwiązania dla potrzeb biznesowych i przedstawiać nowe propozycje.

Oferujemy Ci:

 • możliwość wdrażania własnych pomysłów i rozwiązań,
 • zatrudnienie w stabilnej Firmie o wieloletniej tradycji w zakresie umowy o pracę jak i umowę na zastępstwo,
 • rozwój kompetencji, szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne, dofinansowanie do studiów oraz nauki języków obcych,
 • możliwość współpracy z doświadczonymi ekspertami,
 • partnerską i dynamiczną atmosferę pracy,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych m.in. opieka medyczna, badania profilaktyczne, akcje prozdrowotne, karta MultiSport, ubezpieczenie na życie, dofinansowanie do wczasów, trzy razy w roku pieniężne świadczenia świąteczne, karty świąteczne dla dzieci pracowników, taryfa pracownicza, programy emerytalne i oszczędnościowe: PPE i PPK,
 • dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka,
 • oraz innych możliwości w zakresie wsparcia zawodowego.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego w języku polskim
do dnia 21 października 2022 roku na adres:

rekrutacje-eite@energa.pl

W temacie e-maila prosimy o podanie nr referencyjnego i nazwy stanowiska/roli, na które prowadzona
jest rekrutacja.

Zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia publikacji ogłoszenia.

Zastrzegamy, że kontaktować się będziemy jedynie z wybranymi kandydatami.

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych przez
Energa Informatyka i Technologie Sp. z o. o. dla kandydatów do pracy
 

Przekazanie danych osobowych zwykłych wykraczających poza zakres wskazany w art. 22¹ § 1-2 Kodeksu pracy  jest dobrowolne, a ich umieszczenie w przesyłanej aplikacji stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez Energa Informatyka i Technologie Sp. z o. o.

Jeżeli przekazane dane obejmują dane szczególnych kategorii, np. dotyczące zdrowia lub orzeczeń o niepełnosprawności, prosimy o umieszczenie w aplikacji klauzuli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Energa Informatyka i Technologie Sp. z o. o.  moich danych osobowych szczególnych kategorii, określonych w art. 9 ust. 1 RODO zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przekazanych przeze mnie z własnej inicjatywy na potrzeby realizacji procesu rekrutacji 40/DAB/EITE/2022

 Aplikacje, które będą zawierały dane osobowe szczególnych kategorii, ale nie będą opatrzone powyższą klauzulą lub będą zbędne w procesie naboru zostaną zanonimizowane w zakresie danych szczególnych kategorii.

Jeżeli przekazane nam dane mają być przetwarzane w przyszłych naborach, przez okres dłuży niż do zakończenia bieżącego procesu rekrutacji, prosimy o  umieszczenie w aplikacji klauzuli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przesłanych na potrzeby realizacji procesu rekrutacji 40/DAB/EITE/2022 przez Energa Informatyka i Technologie Sp. z o. o.  w okresie 6 miesięcy od jego zakończenia, w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Energa Informatyka i Technologie Sp. z o. o.  .”

Informujemy o przysługującym prawie do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych (ADO) jest: Energa Informatyka i Technologie Sp. z o. o.  z siedzibą w Gdańsku (80-309) , Al. Grunwaldzka 472 A,

2. Nasze dane kontaktowe: Energa Informatyka i Technologie Sp. z o. o.], ul. [Gdańsku (80-309) , Al. Grunwaldzka 472 A, Kancelaria@energa.pl.

3. Z inspektorem ochrony danych (IOD) można skontaktować się pod adresem e-mail: korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

4. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:

 • przeprowadzenie procesu rekrutacji, w tym weryfikacji posiadanych kwalifikacji i umiejętności niezbędnych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje, zgodnie z art. 22¹ Kodeksu pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • przeprowadzenie procesu rekrutacji, na podstawie udzielonych zgód, jeżeli Pani/Pan z własnej inicjatywy przekaże dane osobowe inne niż wynikające z przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO, w przypadku danych zwykłych lub 9 ust. 2 lit. a RODO, w przypadku zawarcia w dokumentach aplikacyjnych danych wrażliwych;
 • przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia pisemnej zgody, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO;
 • podjęcia niezbędnych działań w celu zawarcia umowy z wyłonionym kandydatem w procesie rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO.

5. Wymóg podania danych: przystąpienie do rekrutacji oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych są dobrowolne. Jeżeli kandydat zdecydował o przystąpieniu do rekrutacji, podanie danych wynikających z art. 22¹ Kodeksu Pracy jest obowiązkowe, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Zakres niezbędnych danych obejmuje:

 • Imię (imiona) i nazwisko;
 • datę urodzenia;
 • dane kontaktowe kandydata;
 • wykształcenie;
 • kwalifikacje zawodowe;
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Pozostały zakres danych osobowych jest dobrowolny i może obejmować:

 • inne dane zwykle nie wymagane przepisami prawa, jeśli umieszczono w dokumentach aplikacyjnych;
 • dane szczególnych kategorii (sprecyzowane w art. 9 RODO, np. dotyczące zdrowia lub orzeczeń o niepełnosprawności), jeśli umieszczono je w dokumentach aplikacyjnych.

6. Odbiorcami danych osobowych mogą zostać:

 • podmioty Grupy Orlen, w tym Energa S.A., Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.;
 • podmioty świadczące usługi prawne;
 • podmioty dostarczające korespondencję;
 • podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji;
 • podmioty świadczące usługi serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez administratora;
 • podmioty świadczące usługi informatyczne dla administratora;

Administrator może powierzyć dane osobowe dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagając od takich podmiotów wykonywania czynności na udokumentowane polecenie, pod warunkiem zachowania poufności i zapewnienia ochrony prywatności oraz bezpieczeństwa powierzonych danych osobowych.

7. Okres przetwarzania danych: dane będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji. Jeżeli wyrażono zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, to dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub do czasu jej obowiązywania, a następnie zostaną usunięte po okresie 6 miesięcy od zakończenia bieżącego procesu rekrutacji.

8. Informujemy o przysługujących prawach do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii;
 • sprostowania swoich danych osobowych;
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych;
 • przenoszenia danych;
 • wycofania zgód w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania oraz nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo, wskazane w art. 17 ust. 3 RODO;

Z powyższych uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 2, 3).