Młodszy Magazynier - umowa na zastępstwo

11-12-2022

Pracodawca:  Energa Logistyka Sp. z o.o.

Miejsce pracy:  Ciechanów


Twój zakres obowiązków:

 • Prowadzenie gospodarki magazynowej towarów własnych oraz powierzonych w ramach usługi logistycznej tj. przyjmowanie i wydawanie towarów  oraz zapewnienie prawidłowej dokumentacji obrotu towarowego w systemach informatycznych
 • Kontrola stanów magazynowych
 • Planowanie zamówień materiałów na podstawie analizy wskaźników magazynowych
 • Obsługa klientów wewnętrznych i zewnętrznych poprzez przygotowywanie i realizację dostaw towarów
 • Rozładunek i załadunek towarów
 • Prawidłowe rozmieszczanie i układanie przyjętych towarów na wyznaczonej przestrzeni magazynowej
 • Utrzymywanie porządku w magazynie i przestrzeganie zasad bhp i p. poż.
 • Uczestnictwo w inwentaryzacjach

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie elektryczne, elektrotechniczne lub pokrewne
 • Znajomość zagadnień gospodarki magazynowej i obrotu towarowego
 • Znajomość obsługi komputera
 • Minimum roczne doświadczenie w pracy na stanowisku magazyniera
 • Dyspozycyjność związana z pełnieniem dyżurów

Mile widziane:

 • Umiejętność obsługi wózka widłowego i uprawnienia UDT (I WJO)
 • Znajomość asortymentu elektroenergetycznego

To oferujemy:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie i stabilne zatrudnienie
 • Praca w nowoczesnym, międzynarodowym koncernie
 • Możliwość pracy z ekspertami z różnych dziedzin
 • Wyzwania zawodowe na światowym poziomie
 • Uczestnictwo w dużych, nowatorskich projektach
 • Dostęp do nowoczesnych narzędzi i metod pracy

Benefity:

 • Prywatna opieka medyczna
 • Program emerytalny
 • Dodatkowe świadczenia socjalne
 • Dofinansowanie karty Multisport
 • Dzień wolny z okazji Dnia Energetyka
 • Ubezpieczenie na życie
 • Dodatkowe uprawnienia związane z rodzicielstwem

Osoby zainteresowane pracą na w/w stanowisku prosimy o przesłanie aplikacji (CV w formacie PDF) w terminie do dnia 11.12.2022 roku na adres e-mail: rekrutacje.logistyka@energa.pl. W temacie e-maila proszę wpisać nr referencyjny ogłoszenia: ELOG/32/2022.

Aplikacja powinna zawierać dane osobowe zgodnie z art. 22¹§1 Kodeksu Pracy. W przypadku, gdyby Państwa aplikacja zawierała dane osobowe szczególnej kategorii (art. 9 ust. 1 RODO), prosimy o umieszczenie w swojej aplikacji następującej klauzuli (jej brak będzie skutkował anonimizacją takich danych):

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ENERGA Logistyka Sp. z o.o. ul. Otolińska 25, 09-407 Płock, moich danych osobowych szczególnej kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, uzyskanych przez ENERGA Logistyka Sp. z o.o. w procesie rekrutacji z mojej inicjatywy.”

W przypadku, gdyby byliby Państwo zainteresowani udziałem w kolejnych/przyszłych rekrutacjach prosimy o wyrażenie dodatkowej zgody według poniższego wzoru:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ENERGA Logistyka Sp. z o.o. ul. Otolińska 25, 09-407 Płock, w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji, przez okres 4 miesięcy od zakończeniu rekrutacji, na którą aktualnie aplikuję.”

 Energa Logistyka Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo kontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Klauzula informacyjna dla osób kandydatów do pracy w Energa Logistyka Sp. z o.o.


1. Administrator
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Energa logistyka Sp. z o.o., ul. Otolińska 25, 09-407 Płock, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000074173, posiadająca NIP: 774-10-17-492, REGON: 610246708, kapitał zakładowy: 1.075.500 zł., jako pracodawca.
Nasze dane kontaktowe to: adres korespondencyjny: Energa Logistyka Sp. z o.o., ul. Otolińska 25, 09-407 Płock. Adres
e-mail: energa.logistyka@energa.pl. Adres strony: www.energa-logistyka.pl
2. Inspektor ochrony danych
Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Zarząd Energa Logistyka Sp. z o.o. inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:
 e-mail: iod.energa-logistyka@energa.pl;
 korespondencyjnie na adres administratora: Energa Logistyka Sp. z o.o., ul. Otolińska 25, 09-407 Płock
3. Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych:
a) przeprowadzenia procesu rekrutacji, w tym weryfikacji posiadanych kwalifikacji i umiejętności niezbędnych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje, zgodnie z art. 22¹ Kodeksu pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
b) przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie udzielonych zgód, jeżeli Pani/Pan z własnej inicjatywy przekaże dane osobowe inne niż wynikające z przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO, w przypadku danych zwykłych lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, w przypadku zawarcia w dokumentach aplikacyjnych danych szczególnych kategorii;
c) przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia pisemnej zgody, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO;
d) podjęcia niezbędnych działań w celu zawarcia umowy z wyłonionym kandydatem w procesie rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO.
4. Wymóg podania danych:
przystąpienie do rekrutacji oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych są dobrowolne. Jeżeli kandydat zdecydował o przystąpieniu do rekrutacji, podanie danych wynikających z art. 22¹ Kodeksu Pracy jest obowiązkowe, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Zakres niezbędnych danych obejmuje:
a) imię (imiona) i nazwisko;
b) datę urodzenia;
c) dane kontaktowe kandydata;
d) wykształcenie;
e) kwalifikacje zawodowe;
f) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
Pozostały zakres danych osobowych jest dobrowolny i może obejmować:
a) inne dane zwykle nie wymagane przepisami prawa, jeśli umieszczono w dokumentach aplikacyjnych;
b) dane szczególnych kategorii (sprecyzowane w art. 9 RODO, np. dotyczące zdrowia lub orzeczeń o niepełnosprawności), jeśli umieszczono je w dokumentach aplikacyjnych.
5. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
a. podmioty Grupy Energa i Grupy Kapitałowej Orlen, na podstawie wewnętrznych umów/uzgodnień,
b. podmioty świadczące usługi obsługi prawnej,
c. podmioty dostarczające korespondencję,
d. podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie utrzymania systemów wykorzystywanych przez ADO, w tym poczty elektronicznej,
e. podmioty świadczące usługi serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez ADO,
f. podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji,
g. organy lub podmioty publiczne uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądy, organy ścigania lub instytucje państwowe, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
h. podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie utrzymania systemów wykorzystywanych przez ADO, w tym poczty elektronicznej
6. Administrator może powierzyć dane osobowe dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagając od takich podmiotów wykonywania czynności na udokumentowane polecenie, pod warunkiem zachowania poufności i zapewnienia ochrony prywatności oraz bezpieczeństwa powierzonych danych osobowych.
7.Okres przetwarzania danych: dane będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji. Rekrutacja zostaje zakończona z chwilą podjęcia pracy przez wybranego kandydata (lub wybranych kandydatów jeżeli rekrutacja dotyczy więcej niż jednego stanowiska pracy), nie później jednak niż 4 miesiące od daty zamknięcia ogłoszenia. Jeżeli wyrażono zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, to dane przetwarzane będą do momentu wycofania zgody lub do czasu jej obowiązywania, a następnie zostaną usunięte wraz z upływem 4 miesięcy od zakończenia bieżącego procesu rekrutacji.
8.Informujemy o przysługujących prawach do:
a. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii;
b. sprostowania swoich danych osobowych;
c. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych;
d. przenoszenia danych;
e. wycofania zgód w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
f. usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania oraz nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo, wskazane w art. 17 ust. 3 RODO;
g. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie prawnie uzasadnionego interesu administratora.
Z powyższych uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 1, 2).

9. Informujemy o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl).