Monter ds. utrzymania elektrowni wodnych

17-02-2023

Pracodawca:  Energa Wytwarzanie S.A.

Miejsce pracy:  Słupsk


Twój zakres obowiązków:

 • realizacja planów działania komórki organizacyjnej:
  • wycinka drzew stojących, usuwanie drzew powalonych w korytach rzecznych i kanałach;
  • doraźne remonty budynków elektrowni i budowli hydrotechnicznych;
  • remont, wykonanie i montaż zasuw oraz zastawek remontowych o drewnianej konstrukcji poszycia;
  • roboty ziemne przy odtwarzaniu i konserwacji rowów odwadniających i drenaży;
  • czyszczenie i malowanie elementów konstrukcji stalowych oraz betonowych budowli hydrotechnicznych;
  • naprawy nabrzeży kanałów i zbiorników wodnych.


Nasze wymagania:

 • wykształcenie zasadnicze techniczne, średnie techniczne – budowlane, stolarskie, mechaniczne;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • podstawowa wiedza w zakresie: budownictwa, budownictwa hydrotechnicznego, dekarstwa.


Dodatkowymi atutami będą:

 • uprawnienia kwalifikacyjne E gr. I i lub II w zakresie konserwacji, montażu i remontów;
 • prawo jazdy kat. B;
 • uprawnienia do obsługi pił mechanicznych, kos spalinowych;
 • uprawnienia do montażu rusztowań.

To oferujemy:

 • zatrudnienie w stabilnej firmie o wieloletniej tradycji w ramach umowy o pracę;
 • umowę o pracę;
 • rozwój kompetencji, możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • interesującą pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie;
 • atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych m.in. opieka medyczna, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Benefity:

 • prywatna opieka medyczna;
 • program emerytalny;
 • dodatkowe świadczenia socjalne;
 • dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka.

Osoby zainteresowane pracą w Energa Wytwarzanie SA w Oddziale OZE, Wydzile MEW
o przesłanie CV (w języku polskim) w terminie do dnia 17.02.2023 r. na adres e-mail: rekrutacje.ew@energa.pl Prosimy o podanie w temacie e-maila nazwy stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja  –  Monter ds. utrzymania elektrowni wodnych GBP/R/3/2023.


Informacja o zasadach przetwarzania przez Energa Wytwarzanie SA danych osobowych kandydatów do pracy

Energa Wytwarzanie SA w procesie naboru pracowników przetwarza dane osobowe przekazane przez kandydatów do pracy.

Jeżeli kandydat ubiega się o przyjęcie do pracy to przekazanie danych osobowych określonych w art.221 § 1-2 Kodeksu pracy jest niezbędne.

Przekazanie danych osobowych zwykłych wykraczających poza zakres wskazany w art. 22¹ § 1-2 Kodeksu pracy jest dobrowolne, a ich umieszczenie w przesłanej aplikacji stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez Energa Wytwarzanie SA w procesie rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu o naborze.

Jeżeli przekazane informacje obejmują dane szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, np. dotyczące zdrowia lub orzeczeń o niepełnosprawności, prosimy o umieszczenie w aplikacji klauzuli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Energa Wytwarzanie SA moich danych osobowych szczególnych kategorii, określonych w art 9 ust. 1 RODO, zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przekazanych przeze mnie z własnej inicjatywy na potrzeby realizacji procesu rekrutacji nr GBP/R/3/2023.

Aplikacje, które będą zawierały dane osobowe szczególnych kategorii, ale nie będą opatrzone powyższą klauzulą lub dane
te będą zbędne w procesie naboru, zostaną zanonimizowane w zakresie danych szczególnych kategorii.

Informujemy o przysługującym prawie do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej wycofaniem.

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych dla osób ubiegających się o przyjęcie do pracy w Energa Wytwarzanie SA

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Energa Wytwarzanie Spółka Akcyjna (zwana dalej Energa Wytwarzanie SA), z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy 80-309), al. Grunwaldzka 472. Nasze dane kontaktowe
  to: e-mail ew@energa.pl, adres korespondencyjny 83-000 Pruszcz Gdański ul. Grunwaldzka 42a.
 • Z inspektorem ochrony danych(IOD) możesz skontaktować się pod adresem e-mail: energa-wytwarzanie@energa.pl lub korespondencyjnie na adres Energa Wytwarzanie SA (wskazany w pkt. 2).
 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu i na podstawie:
 1. przeprowadzenia procesu rekrutacji, w tym weryfikacji posiadanych kwalifikacji i umiejętności niezbędnych
  do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje, na podstawie 22¹ Kodeksu Pracy, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c RODO:
 2. przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie udzielonych zgód, jeżeli Pani/Pan z własnej inicjatywy przekaże dane osobowe inne, niż wynikające z przepisów prawa, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w przypadku danych zwykłych lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, w przypadku zawarcia w dokumentach aplikacyjnych danych szczególnych kategorii:
 3. przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia pisemnej zgody, zgodnie z art. 6 ust.1 lit a RODO:
 4. podjęcia niezbędnych działań w celu zawarcia umowy z wyłonionym kandydatem w procesie rekrutacji
  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 5. realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO (archiwizacji protokołu z naboru zawierającego dane podstawowe zgodnie z wewnętrznymi regulacjami) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO.
 • Przystąpienie do rekrutacji oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych są dobrowolne. Jeżeli kandydat zdecydował o przystąpieniu do rekrutacji, podanie danych wynikających art. 22¹ Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć
  w postepowaniu rekrutacyjnym. Zakres niezbędnych danych obejmuje:
 1. imię (imiona) i nazwisko:
 2. data urodzenia;
 3. dane kontaktowe kandydata;
 4. wykształcenie;
 5. kwalifikacje zawodowe;
 6. przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Pozostały zakres danych osobowych jest dobrowolny i może obejmować:

 1. inne dane zwykle nie wymagane przepisami prawa, jeśli umieszczono je w dokumentach aplikacyjnych:
 2. dane szczególnych kategorii (sprecyzowane w art. 9 RODO, np. dotyczące zdrowia lub orzeczeń
  o niepełnosprawności), jeśli umieszczono je w dokumentach aplikacyjnych i wyrażono wyraźną, dobrowolną zgodę na ich przetwarzanie.
 • Odbiorcami danych osobowych mogą zostać:
  1. organy i podmioty publiczne uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądy, organy ścigania, instytucje państwowe, podmioty upoważnione do prowadzenia kontroli, gdy wystąpią z żądaniem udostępnienia danych w oparciu o stosowną podstawę prawną;
  2. Podmiot Dominujący w Grupie Orlen oraz inne podmioty z Grupy Orlen (w tym podmioty Grupy Energa) w celu wykonywania posiadanych uprawnień i realizacji zawartych umów;
  3. doradcy prawni, audytorzy zewnętrzni, doradcy podatkowi;
  4. podmioty dostarczające korespondencję;
  5. podmioty świadczące usługi pośrednictwa w zatrudnieniu, w tym specjalistyczne portale, np. pracuj.pl;
  6. podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji;
  7. podmioty świadczące usługi serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez administratora;
  8. podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie wsparcia i utrzymania systemów wykorzystywanych
   do przetwarzania danych osobowych przez ADO, w tym poczty elektronicznej.

Administrator może powierzyć dane osobowe dostawcom usług lub produktów działających na jego rzecz na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagając od takich podmiotów wykonania czynności na udokumentowane polecenie, pod warunkiem zachowania poufności i zapewnienia ochrony prywatności oraz bezpieczeństwa powierzonych danych osobowych na poziomie nie niższym niż w Energa Wytwarzanie SA.

 • Okres przetwarzania danych: dane będą przetwarzane do momentu zakończenia rekrutacji a po jej zakończeniu zostaną niezwłocznie zniszczone. Pojęcie „zakończenie rekrutacji” Energa Wytwarzanie SA definiuje jako moment zatrudnienia, po okresie próbnym, pracownika na czas określony. Zakończenie rekrutacji nie może nastąpić później niż 4 miesiące od rozstrzygnięcia rekrutacji (wyboru najlepszych kandydatów do zatrudnienia).

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO, dane te będą przetwarzane do momentu ustania tego uzasadnionego interesu lub do momentu pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 • Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie służyło do podejmowania decyzji, dotyczących Pani/Pana,
  w sposób zautomatyzowany lub do profilowania.
 • Informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii;
  2. sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych;
  3. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych;
  4. wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  5. żądania usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania oraz nie zachodzą przesłanki wyłączające to prawo, wskazane w art17 ust 3 RODO;                                                                            
  6. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie prawnie uzasadnionego interesu administratora;
 • Z uprawnień można skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z Energa Wytwarzanie SA lub IOD (pkt 2, 3).
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie przez Energa Wytwarzanie SA Pani/Pana danych osobowych, na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub formie elektronicznej. Szczegółowe informacje dotyczące składania skarg są dostępne na stronie internetowej urzędu www.uodo.gov.pl w zakładce „Skargi”.