Elektromonter Sieci / Pomocnik Elektromontera ( Lipno)

02-04-2023

Pracodawca:  Energa-Operator SA Oddział w Toruniu

Miejsce pracy:  na obszarze działania Oddziału; Miejsce stawiania się do pracy: Lipno


Jeśli masz:  

 • Wykształcenie zawodowe – kierunek elektryczny. 
 • Znajomość budowy sieci nN, SN i WN oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Dyspozycyjność oraz gotowość do pełnienia dyżurów domowych.
 • Brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na rekrutowanym stanowisku, praca na wysokości powyżej 3m
 • Umiejętność efektywnego organizowania pracy własnej, umiejętność pracy zespołowej
 • Wysoką kulturę osobistą.
 • Otwartość na systematyczne podnoszenie wiedzy, nabywanie nowych umiejętności i uprawnień elektroenergetycznych.
 • Skuteczność w działaniu.
 • Odpowiedzialność biznesową.
 • Nastawienie na ciągły rozwój.
 • Czerpanie z różnych perspektyw.

Mile nas zaskoczysz jeśli posiadasz:

 • Wykształcenie średnie  techniczne – kierunek elektryczny.
 • Doświadczenie zawodowe przy bezpośredniej eksploatacji sieci elektroenergetycznej nN, SN.
 • Uprawnienia do prac pod napięciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz urządzeniach rozdzielczych do 1 kV.
 • Prawa jazdy kat. C, C+E.
 • Uprawnienia na obsługę HDS, podnośników koszowych, koparek oraz na obsługę pił spalinowych.
 • Świadectwo kwalifikacyjne „E” w zakresie:

         - urządzenia, instalacje i sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV.

         - urządzenia, instalacje i sieci o napięciu powyżej 1 kV.

 

Ta propozycja jest dla Ciebie!

 

Do Twoich najważniejszych zadań będzie należało:

 • Realizacja prac na sieci WN, SN, nN zgodnie z zakresem zleconych prac inwestycyjnych, remontowych i eksploatacyjnych.
 • Realizacja prac na sieci WN i stacjach WN/SN, stacjach SN/SN zgodnie z zakresem zleconych prac inwestycyjnych , remontowych i eksploatacyjnych.
 • Udział w lokalizacji i usuwaniu zdarzeń awaryjnych w sieciach WN, SN i nN.
 • Prowadzenie pojazdów samochodowych w ramach posiadanych uprawnień do kierowania pojazdami, w tym m.in. obsługa sprzętu HDS, podnośnika i aut ciężarowych.                                                                                                  
 • Realizowanie zadań w zakresie pogotowia energetycznego i pełnienie dyżuru pogotowia domowego.
 • Sporządzanie protokołów z przeprowadzonych prac i przygotowywanie dokumentacji powykonawczych zgodnie z obowiązującymi standardami.

Prosimy o dopisanie do swojej aplikacji następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ENERGA – OPERATOR SA moich danych osobowych szczególnych kategorii, określonych w art. 9 ust. 1 RODO zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przekazanych przeze mnie z własnej inicjatywy na potrzeby realizacji procesu rekrutacji nr  MT04/III/2023 do Działu Usług Sieciowych w  Lipnie”. 

 

Co dajemy w zamian:

 • pracę w firmie posiadającej ugruntowaną pozycję w swojej branży i rozpoznawalną markę,
 • atrakcyjne warunki finansowe,
 • umowę o pracę,
 • rozwój kompetencji, możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • interesującą pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych m.in. opieka medyczna, karty Multisport, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 • dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka.

 

Spełniasz wymagania i chcesz podjąć się wyzwania współpracy z nami?

Prześlij CV i List Motywacyjny w terminie do dnia 02.04.2023 roku do Wydziału Zarządzania Personelem, na adres: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu 87-100 Toruń, ul. Gen. Bema 128 lub na adres e-mail: mariola.michalska-tretyn@energa-operator.pl z zaznaczeniem nazwy stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja oraz numeru sygnatury rekrutacyjnej:  MT04/III/2023.

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych
dla kandydatów do pracy

Przekazanie danych osobowych zwykłych wykraczających poza zakres wskazany w art. 22¹ § 1-2 Kodeksu pracy jest dobrowolne, a ich umieszczenie w przesyłanej aplikacji stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez ENERGA – OPERATOR SA.
Jeżeli przekazane dane obejmują dane szczególnych kategorii, np. dotyczące zdrowia lub orzeczeń o niepełnosprawności, prosimy o umieszczenie w aplikacji klauzuli o treści:


„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ENERGA – OPERATOR SA moich danych osobowych szczególnych kategorii, określonych w art. 9 ust. 1 RODO zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przekazanych przeze mnie z własnej inicjatywy na potrzeby realizacji procesu rekrutacji nr MT04/III/2023”

Aplikacje, które będą zawierały dane osobowe szczególnych kategorii, ale nie będą opatrzone powyższą klauzulą lub będą zbędne w procesie naboru zostaną zanonimizowane w zakresie danych szczególnych kategorii.

Informujemy o przysługującym prawie do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych (ADO) jest: ENERGA – OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku, 80 – 557 przy ul. Marynarki Polskiej 130.
2) Nasze dane kontaktowe to: ENERGA–OPERATOR SA Oddział w Toruniu, ul. Gen.Bema 128, 87-100 Toruń.
3) Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod@energa-operator.pl lub korespondencyjnie na adres ADO wskazany w pkt 1 powyżej.
4) Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:
a) przeprowadzenie procesu rekrutacji, w tym weryfikacji posiadanych kwalifikacji i umiejętności niezbędnych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje, zgodnie z art. 22¹ Kodeksu pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
b) przeprowadzenie procesu rekrutacji, na podstawie udzielonych zgód, jeżeli Pani/Pan z własnej inicjatywy przekaże dane osobowe inne niż wynikające z przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO, w przypadku danych zwykłych lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, w przypadku zawarcia w dokumentach aplikacyjnych danych wrażliwych;
c) przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia pisemnej zgody, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO;
d) przeprowadzenie procesu rekrutacji, poprzez odbycie rozmowy kwalifikacyjnej w celu sprawdzenia Pani/Pana umiejętności i zdolności, jak również zapewnienia równych szans uczestnikom rekrutacji oraz zapewnienia obiektywizmu oceny kandydatów w tym weryfikacji mającej na celu zapobiegania nadużyciom i konfliktowi interesów, zgodnie z uzasadnionym interesem administratora art. 6 ust. 1 lit. f;
e) podjęcia niezbędnych działań w celu zawarcia umowy z wyłonionym kandydatem w procesie rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO.
5) Wymóg podania danych: przystąpienie do rekrutacji oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych są dobrowolne. Jeżeli kandydat zdecydował o przystąpieniu do rekrutacji, podanie danych wynikających z art. 22¹ Kodeksu Pracy jest obowiązkowe, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Zakres niezbędnych danych obejmuje:
a) Imię (imiona) i nazwisko;
b) datę urodzenia;
c) dane kontaktowe kandydata;
d) wykształcenie;
e) kwalifikacje zawodowe;
f) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
Pozostały zakres danych osobowych jest dobrowolny i może obejmować:
a) inne dane zwykle nie wymagane przepisami prawa, jeśli umieszczono w dokumentach aplikacyjnych;
b) dane szczególnych kategorii (sprecyzowane w art. 9 RODO, np. dotyczące zdrowia lub orzeczeń o niepełnosprawności), jeśli umieszczono je w dokumentach aplikacyjnych.
6) Odbiorcami danych osobowych mogą zostać:
a) podmioty Grupy Orlen, w tym Energa S.A., Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.;
b) podmioty świadczące usługi prawne;
c) podmioty dostarczające korespondencję;
d) podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji;
e) podmioty świadczące usługi serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez administratora;
f) podmioty świadczące usługi informatyczne dla administratora;
g) podmioty (portale internetowe) publikujące ogłoszenie o wszczętym procesie rekrutacji w przypadku kiedy Pani/Pan składa aplikację za pośrednictwem tego portalu w tym: www.pracuj.pl, www.praca.pl.
Administrator może powierzyć dane osobowe dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagając od takich podmiotów wykonywania czynności na udokumentowane polecenie, pod warunkiem zachowania poufności i zapewnienia ochrony prywatności oraz bezpieczeństwa powierzonych danych osobowych.
7) Okres przetwarzania danych: dane będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji.
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, dane te będą przetwarzane do momentu ustania tego uzasadnionego interesu, pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub upływu terminu dochodzenia roszczeń.
8) Informujemy o przysługujących prawach do:
a) dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii;
b) sprostowania swoich danych osobowych;
c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych;
d) przenoszenia danych;
e) wycofania zgód w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
f) usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania oraz nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo, wskazane w art. 17 ust.3 RODO;

g)wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie prawnie uzasadnionego interesu administratora;     

h)wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl).          

Z powyższych uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 1, 2, 3).