Staż w Wydziale Analiz Finansowych Energa SA

23-04-2023

Pracodawca:  ENERGA S.A.

Miejsce pracy:  Gdańsk


STAŻ REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU "KIERUNEK ORLEN".

 

Twój zakres obowiązków

 • Udział w budowie i weryfikacji modeli finansowych
 • Udział w analizach finansowych przeprowadzanych przez Wydział
 • Udział w przeprowadzaniu wycen majątku oraz udziałów i akcji
 • Wsparcie w innych zadaniach ad hoc

Nasze wymagania

 • Jesteś studentem/studentką ostatnich lat studiów w obszarze finansów, ekonomii lub ekonometrii
 • Umiesz analizować dane i wyciągać wnioski
 • Lubisz Excela i umiesz się nim posługiwać lub chcesz się tego nauczyć
 • Chcesz się rozwijać w obszarze finansów, w tym w analizach finansowych i modelowaniu

To oferujemy

 • Elastyczny tryb pracy
 • Przyjazne środowisko pracy
 • 6 miesięczny płatny staż
 • Szkolenia merytoryczne i rozwój kompetencji miękkich
 • Praca w zawodzie
 • Odpowiedzialność za projekt/zadanie

Benefity

 • możliwość rozwoju
 • wsparcie merytoryczne opiekuna
 • doświadczenie i wiedza ekspercka
 • udział w innowacyjnych projektach
 • program ambasadorski

Przygotuj rozwiązanie zadania stażowego CASE STUDY ENERGA SA w formie pliku .xls,  (do 5 MB) prześlij wraz CV (w języku polskim) w terminie do dnia 23.04.2023 r. na adres: APLIKUJ

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROCESACH REKRUTACYJNYCH (PRACA, STAŻ, PRAKTYKI)

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy al. Grunwaldzkiej 472, (dalej: „ENERGA S.A.”). Kontaktowe numery telefonów do administratora danych: tel. 58 77 88 300. Z administratorem danych może się Pani/Pan skontaktować także:

a. wysyłając wiadomość e-mail na adres: energa.sa@energa.pl

b. listownie na adres: 80-309 Gdańsk, al. Grunwaldzka 472

2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w ENERGA S.A. służy następujący adres email: iod.ensa@energa.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się także pisemnie na adres siedziby ENERGA S.A., wskazany w pkt 1, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych“. Dane dot. Inspektora Ochrony Danych dostępne są również na stronie www.energa.pl.

3. CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w poniższych celach:

a. przeprowadzenia procesu rekrutacji polegającego m.in. na: przyjęciu ofert, wybór kandydatów

b. weryfikacji posiadanych kwalifikacji i umiejętności niezbędnych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan rekrutuje

c. wykonanie testów umiejętności i/lub kwestionariuszy, w przypadku gdy wyrazi Pani/Pan zgodę

d. przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku gdy wyrazi Pani/Pan zgodę

e. prowadzenie korespondencji z Panią/Panem, wewnętrzne cele administracyjne takie jak zarządzanie personelem, statystyczne, raportowanie, obsługa, dochodzenie i obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń

Podstawy przetwarzania danych:

a. art. 6 ust. 1 lit b RODO (dane niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy)

b. art. 6 ust. 1 lit. c RODO (dane wynikające z art. 22¹ § 1-2 Kodeksu pracy)

c. art. 6 ust.1 lit. a RODO i art. 9 ust. 2 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie danych, których podanie nie wynika z Kodeksu pracy (dane dodatkowe) w tym danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO)

d. art. 6 ust.1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie danych w innych procesach rekrutacyjnych)

e. art. 6 ust. 1 lit f RODO (prawnie usprawiedliwiony interes ENERGA S.A. polegający na prowadzeniu korespondencji z kandydatem, obsłudze, dochodzeniu i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń)

W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na wykonanie przez ENERGA S.A. podczas procesu rekrutacji testów i/lub kwestionariuszy podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit a RODO. Przysługuje Pani/Panu prawo odmowy wzięcia udziału w wypełnieniu testu i/lub kwestionariusza, co nie wpłynie na przebieg rekrutacji, ale uniemożliwi ENERGA S.A. uzyskania dodatkowych informacji o Pani/Panu.

W sytuacji, gdy stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje wymaga przedstawienia zaświadczenia o niekaralności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ENERGA S.A. będzie wymagał dostarczenia informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

4. ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z ENERGA S.A., którym zlecone zostały usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom systemów i usług IT, podmiotom wspierającym ENERGA S.A. w procesach rekrutacji. Podmioty, o których mowa powyżej, przetwarzają dane na podstawie zawartych z ENERGA S.A. umów.

5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od daty przesłania aplikacji w ramach danego procesu rekrutacyjnego lub cofnięcia wyrażonej zgody bądź złożenia skutecznego sprzeciwu wobec danych przetwarzanych w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów ENERGA S.A. W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana dodatkowej zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane te będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od daty przesłania aplikacji lub do czasu wycofania uprzednio wyrażonej zgody.
W przypadku, gdy Pani/Pana kandydatura będzie wykorzystywana w przyszłym procesie rekrutacyjnym dane te będą przetwarzana przez okres wskazany w zdaniu pierwszym.

6. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a. prawo do wycofania zgody - w dowolnym momencie może Pani/Pan wycofać każdą ze złożonych zgód np. pisemnie na adres administratora, o którym mowa w pkt. 1 lub pocztą elektroniczną na adres: iod.ensa@energa.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

b. prawo dostępu do danych osobowych,

c. prawo żądania sprostowania danych osobowych

d. prawo żądania usunięcia danych osobowych

e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

f. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora

g. prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/ Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje jedynie do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie Pani/Pana zgody

7. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

8. INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

Używając przycisku Aplikuj potwierdza Pani/Pan prawdziwość danych oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przez ENERGA S.A. z siedzibą przy al. Grunwaldzkiej 472 w Gdańsku (80-309), danych osobowych których obowiązek przekazania nie wynika bezpośrednio z przepisów prawa w tym danych osobowych, o których w art. 9 ust. 1 RODO, zawartych w dokumentach aplikacyjnych (list motywacyjny, cv, formularz rekrutacyjny) w celu prowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu lub staż lub praktyki.

DODATKOWE INFORMACJE:

 1. ENERGA S.A zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.
 2. Przesłane dokumenty aplikacyjne nie będą zwracane.

W dowolnym momencie może Pani/Pan wycofać powyższą zgodę, pisemnie na adres administratora tj. ENERGA Spółka Akcyjna, al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych lub mailowo na adres: iod.ensa@energa.pl

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.