EOWE Elektromonter - Kalisz

31-03-2023

Pracodawca:  ENERGA-OPERATOR Wykonawstwo Elektroenergetyczne Sp. z o.o. Oddział w Kaliszu

Miejsce pracy:  Kalisz


Twój zakres obowiązków:

 • wykonywanie prac inwestycyjnych i modernizacyjnych w sieciach elektroenergetycznych
 • wykonywanie prac na wysokości oraz w technologii prac pod napięciem
 • prowadzenie pojazdów samochodowych i innych maszyn budowlanych w ramach posiadanych uprawnień
 • dbałość o przestrzeganie przepisów BHP

Nasze wymagania:  

 • wykształcenie zawodowe lub średnie, preferowane o profilu elektroenergetycznym lub pokrewnym
 • świadectwo kwalifikacyjne „E”
 • brak przeciwskazań do pracy na wysokości powyżej 3m
 • prawo jazdy kat. B
 • prawo jazdy kat. C, C+E
 • uprawnienia operatora sprzętu ciężkiego
 • skuteczność w działaniu
 • odpowiedzialność biznesowa
 • nastawienie na ciągły rozwój
 • czerpanie z różnych perspektyw

Oferujemy:

 • pracę w firmie posiadającej ugruntowaną pozycję w swojej branży i rozpoznawalną markę
 • umowę o pracę
 • rozwój kompetencji, możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • interesującą pracę w stabilnej, rozwijającej się firmie
 • atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych
 • zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Benefity:

 • prywatna opieka medyczna;
 • program emerytalny;
 • dodatkowe świadczenia socjalne;
 • dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka.

Prosimy o przesłanie aplikacji:

w terminie: do dnia 31 marca 2023 roku
na adres e-mail: wykonawstwo.kalisz@energa-operator.pl
wpisując w temacie wiadomości: rekrutacja Elektromonter Kalisz

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami

 --

 

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych
dla kandydatów do pracy

Przekazanie danych osobowych zwykłych wykraczających poza zakres wskazany w art. 22¹ § 1-2 Kodeksu pracy  jest dobrowolne, a ich umieszczenie w przesyłanej aplikacji stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez ENERGA-OPERATOR Wykonawstwo Elektroenergetyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku.

Jeżeli przekazane dane obejmują dane szczególnych kategorii, np. dotyczące zdrowia lub orzeczeń o niepełnosprawności, prosimy o umieszczenie w aplikacji klauzuli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ENERGA-OPERATOR Wykonawstwo Elektroenergetyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku moich danych osobowych szczególnych kategorii, określonych w art. 9 ust. 1 RODO zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przekazanych przeze mnie z własnej inicjatywy na potrzeby realizacji procesu rekrutacji na stanowisko (…) 

Aplikacje, które będą zawierały dane osobowe szczególnych kategorii, ale nie będą opatrzone powyższą klauzulą lub będą zbędne w procesie naboru zostaną zanonimizowane w zakresie danych szczególnych kategorii.

Informujemy o przysługującym prawie do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych (ADO) jest: ENERGA-OPERATOR Wykonawstwo Elektroenergetyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku.
 • Nasze dane kontaktowe to: wykonawstwo.centrala@energa-operator.pl, adres korespondencyjny: ul. Grunwaldzka 14, 76-200 Słupsk
 • Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod.energa-wykonawstwo@energa-operator.pl lub korespondencyjnie na adres ADO wskazany w pkt 2 powyżej;
 • Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:
 1. przeprowadzenie procesu rekrutacji, w tym weryfikacji posiadanych kwalifikacji i umiejętności niezbędnych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje, zgodnie z art. 22¹ Kodeksu pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 2. przeprowadzenie procesu rekrutacji, na podstawie udzielonych zgód, jeżeli Pani/Pan z własnej inicjatywy przekaże dane osobowe inne niż wynikające z przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO, w przypadku danych zwykłych lub 9 ust. 2 lit. a RODO, w przypadku zawarcia w dokumentach aplikacyjnych danych wrażliwych;
 3. przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia pisemnej zgody, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO;
 4. przeprowadzenie procesu rekrutacji, poprzez odbycie rozmowy kwalifikacyjnej w celu sprawdzenia Pani/Pana umiejętności i zdolności, jak również zapewnienia równych szans uczestnikom rekrutacji oraz zapewnienia obiektywizmu oceny kandydatów w tym weryfikacji mającej na celu zapobiegania nadużyciom i konfliktowi interesów, zgodnie z uzasadnionym interesem administratora art. 6 ust. 1 lit. f;
 5. podjęcia niezbędnych działań w celu zawarcia umowy z wyłonionym kandydatem w procesie rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO.
 • Wymóg podania danych: przystąpienie do rekrutacji oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych są dobrowolne. Jeżeli kandydat zdecydował o przystąpieniu do rekrutacji, podanie danych wynikających z art. 22¹ Kodeksu Pracy jest obowiązkowe, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Zakres niezbędnych danych obejmuje:
 1. Imię (imiona) i nazwisko;
 2. datę urodzenia;
 3. dane kontaktowe kandydata;
 4. wykształcenie;
 5. kwalifikacje zawodowe;
 6. przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Pozostały zakres danych osobowych jest dobrowolny i może obejmować:

 1. inne dane zwykle nie wymagane przepisami prawa, jeśli umieszczono w dokumentach aplikacyjnych;
 2. dane szczególnych kategorii (sprecyzowane w art. 9 RODO, np. dotyczące zdrowia lub orzeczeń o niepełnosprawności), jeśli umieszczono je w dokumentach aplikacyjnych.
 • Odbiorcami danych osobowych mogą zostać:
 1. podmioty Grupy Energa i Grupy Orlen, na podstawie wewnętrznych uzgodnień/umów;
 2. podmioty świadczące usługi prawne;
 3. podmioty dostarczające korespondencję;
 4. podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji;
 5. podmioty świadczące usługi serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez administratora;
 6. podmioty świadczące usługi informatyczne dla administratora;
 7. podmioty (portale internetowe) publikujące ogłoszenie o wszczętym procesie rekrutacji w przypadku kiedy Pani/Pan składa aplikację za pośrednictwem tego portalu.

Administrator może powierzyć dane osobowe dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagając od takich podmiotów wykonywania czynności na udokumentowane polecenie, pod warunkiem zachowania poufności i zapewnienia ochrony prywatności oraz bezpieczeństwa powierzonych danych osobowych.

 • Okres przetwarzania danych: dane będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji.
  W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, dane te będą przetwarzane do momentu ustania tego uzasadnionego interesu, pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub upływu terminu dochodzenia roszczeń.
 • Informujemy o przysługujących prawach do:
 1. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii;
 2. sprostowania swoich danych osobowych;
 3. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych;
 4. przenoszenia danych;
 5. wycofania zgód w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 6. usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania oraz nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo, wskazane w art. 17 ust. 3 RODO;
 7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie prawnie uzasadnionego interesu administratora.
 8. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl).

Z powyższych uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 1, 2, 3).