Młodszy Referent ds. Umów i Zamówień - umowa na zastępstwo

21-06-2023

Pracodawca:  Energa Logistyka Sp. z o.o.

Miejsce pracy:  Kalisz


Twój zakres obowiązków

 • Wykonywanie czynności proceduralnych związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań przetargowych, zgodnie z obowiązującymi regulacjami
 • Przygotowywanie wszelkiej dokumentacji przetargowej m.in. specyfikacji warunków zamówienia, ogłoszeń o zamówieniu, zmianie i wyniku postępowania, protokołów z przeprowadzonej procedury przetargowej, jak również wzorów umów na dostawy, usługi i roboty budowlane
 • Obsługa systemu zakupowego
 • Udział w komisjach przetargowych w postępowaniach o udzielenie zamówienia, w tym pełnienie funkcji sekretarza komisji przetargowej
 • Koordynowanie procesu zawierania umów oraz nadzór nad rejestrem umów
 • Opracowywanie korespondencji dotyczącej prowadzonych spraw
 • Przygotowanie standardowych analiz i raportów, informacji oraz sprawozdań z obszaru udzielonych zamówień
 • Archiwizacja dokumentacji przetargowej

Nasze wymagania

 • Wykształcenie min. średnie
 • rok doświadczenia na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków
 • Biegła umiejętność pracy na komputerze, w tym praktyczna znajomość programów Microsoft Word, Microsoft Excel i Microsoft Outlook
 • Umiejętność negocjacji
 • Umiejętność opracowywania dokumentacji i korespondencji w obszarze zamówień
 • Skrupulatność i rzetelność w wykonywaniu zadań
 • Skuteczność w działaniu i odpowiedzialność biznesowa
 • Nastawienie na ciągły rozwój oraz czerpanie z różnych perspektyw

Mile widziane

 • Znajomość systemów wspomagających proces udzielania zamówień dla Zamawiającego (SID moduł RZ, Platforma Zakupowa)

To oferujemy

 • Atrakcyjne wynagrodzenie i stabilne zatrudnienie
 • Zróżnicowany zespół pracowników
 • Praca w nowoczesnym, międzynarodowym koncernie
 • Wymiana wiedzy między specjalistami w grupie
 • Dostęp do nowoczesnych narzędzi i metod pracy
 • Duży potencjał do rozwoju zawodowego

Osoby zainteresowane pracą na w/w stanowisku prosimy o przesłanie aplikacji w terminie do dnia 21.06.2023 roku na adres:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=ec9fb23db6144a4e9bcca3a2104d74e6

Nr referencyjny ogłoszenia: ELOG/08/2023.

Energa Logistyka Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo kontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Energa Logistyka Sp. z o.o.
dla kandydatów do pracy

Energa Logistyka Sp. z o.o. w ramach prowadzenia naborów na wolne stanowiska przetwarza informacje o kandydatach do pracy, w tym ich dane osobowe, otrzymane bezpośrednio od osób zainteresowanych podjęciem pracy w Energa Logistyka Sp. z o.o. lub od podmiotów współpracujących z nami w zakresie rekrutowania pracowników.
Przesłanie aplikacji jest równoznaczne z:
- wyrażeniem zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych pozyskanych w całym procesie rekrutacji (także uzyskanych podczas przeprowadzania testów weryfikujących przydatność kandydatki/kandydata do pracy na danym stanowisku) Energa Logistyka Sp. z o.o., w okresie określonym w klauzuli informacyjnej,
- zapoznaniem się z klauzulą informacyjną - poniżej.

Jeżeli wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o oznaczenie następującej zgody:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Energa Logistyka Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przekazanych przeze mnie z własnej inicjatywy w przyszłych procesach rekrutacyjnych na stanowiska takie same lub podobne do stanowiska będącego przedmiotem obecnej rekrutacji”.
Informujemy o przysługującym prawie do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przekazanie danych osobowych zwykłych wykraczających poza zakres wskazany w art. 22¹ § 1-2 Kodeksu pracy jest dobrowolne, a ich umieszczenie w przesłanej aplikacji stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez Energa Logistyka Sp. z o.o.
Jeżeli przekazane dane obejmują dane szczególnych kategorii, np. dotyczące zdrowia (np. orzeczeń o niepełnosprawności), prosimy o oznaczenie zgody o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Energa Logistyka Sp. z o.o. moich danych osobowych szczególnych kategorii, określonych w art. 9 ust. 1 RODO, zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przekazanych przeze mnie z własnej inicjatywy na potrzeby realizacji obecnej rekrutacji”.
Aplikacje, które będą zawierały dane osobowe szczególnych kategorii, ale nie będą opatrzone powyższą klauzulą lub dane te będą zbędne w procesie naboru, zostaną zanonimizowane w zakresie szczególnych kategorii danych.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROCESACH REKRUTACYJNYCH (PRACA, STAŻ, PRAKTYKI).
W ENERGA LOGISTYKA SP. Z O.O.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) Energa Logistyka Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku ((09-407) przy ul. Otolińskiej 25, której akta rejestrowe są przechowywane przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, posiadającej numer identyfikacji podatkowej (NIP) 7741017492 , REGON 610246708, z kapitałem zakładowym w kwocie 1.075.500,00 złotych (opłaconym w całości) informuje, że:

1. ADMINISTRATOR
Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Energa Logistyka Sp. z o.o., z siedzibą w Płocku (09-407), przy
ul. Otolińskiej 25. Dane kontaktowe to: e-mail: energa-logistyka@energa.pl, adres korespondencyjny: Energa Logistyka Sp. z o.o., 09-407 Płock, ul. Otolińska 25, tel. 24 266-56-00.

2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Energa Logistyka Sp. z o.o. wyznaczyła inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą Pani/Pan może się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Z inspektorem ochrony danych (IOD) można skontaktować się pod adresem e-mail: iod.energa-logistyka@energa.pl lub korespondencyjnie na adres Energa Logistyka Sp. z o.o., wskazany w pkt. 1. Dane dotyczące IOD dostępne są również na stronie internetowej www.energa-logistyka.pl
3. CEL i PODSTAWY PRZETWARZANIA
Dane osobowe przetwarzane będą w celu i na podstawie:
a. przeprowadzenia procesu rekrutacji do pracy, na podstawie z art. 22¹ Kodeksu Pracy, zgodnie art. 6 ust 1 lit. c RODO;
b. przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie udzielonych zgód, jeżeli Pani/Pan z własnej inicjatywy przekaże dane osobowe inne niż wynikające z przepisów prawa, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
w przypadku danych zwykłych lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, w przypadku zawarcia w dokumentach aplikacyjnych danych szczególnych kategorii;
c. przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia pisemnej zgody, na podstawie art. 6 ust.1 lit a RODO;
d. podjęcia niezbędnych działań w celu zawarcia umowy z wyłonionym kandydatem w procesie rekrutacji,
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
e. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Energa Logistyka Sp. z o.o. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO, w tym m.in. weryfikacji posiadanych kwalifikacji i umiejętności niezbędnych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje, archiwizacji protokołu z naboru, zawierającego dane podstawowe (imię i nazwisko), prowadzenia z Panią/Panem korespondencji i utrzymania kontaktu w trakcie rekrutacji, prowadzenia badania poziomu satysfakcji Pani/Pana z udziału w procesie rekrutacyjnym, realizacji wewnętrznych celów administracyjnych w zakresie zarządzania personelem i raportowania zgodnie z wewnętrznymi regulacjami.
W sytuacji, gdy stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje wymaga przedstawienia zaświadczenia o niekaralności, zgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Energa Logistyka Sp. z o.o. będzie wymagała dostarczenia informacji
o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Przystąpienie do rekrutacji oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych są dobrowolne. Jeżeli kandydat zdecydował
o przystąpieniu do rekrutacji, podanie danych wynikających art. 22¹ Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postepowaniu rekrutacyjnym. Zakres niezbędnych danych obejmuje:
a. imię (imiona) i nazwisko;
b. data urodzenia;
c. dane kontaktowe kandydata;
d. wykształcenie;
e. kwalifikacje zawodowe;
f. przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
Pozostały zakres danych osobowych jest dobrowolny i może obejmować:
g. inne dane zwykle nie wymagane przepisami prawa, jeśli umieszczono je w dokumentach aplikacyjnych;
h. szczególne kategorie danych (sprecyzowane w art. 9 RODO, np. dotyczące zdrowia (orzeczeń o niepełnosprawności), jeśli umieszczono je w dokumentach aplikacyjnych i wyrażono wyraźną, pisemną zgodę na ich przetwarzanie.
Dane o niekaralności mogą być przetwarzane wyłącznie w sytuacji, gdy jest to wymagane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

4. ODBIORCY DANYCH
Odbiorcami Pani/Pana danych będzie Podmiot Dominujący w Grupie Orlen oraz inne podmioty z Grupy Orlen, w tym Energa SA oraz inne podmioty z Grupy Energa, w celu wykonywania posiadanych uprawnień i realizacji zawartych umów w tym podmioty współpracujące z (ADO), którym zlecone zostały usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom systemów i usług IT, podmiotom wspierającym (ADO) w procesach rekrutacji. Podmioty, o których mowa powyżej, przetwarzają dane na podstawie zawartych z (ADO) umów.
Energa Logistyka Sp. z o.o. może powierzyć dane osobowe dostawcom usług lub produktów działających na jej rzecz na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagając od takich podmiotów wykonania czynności na udokumentowane polecenie Energa Logistyka Sp. z o.o.), pod warunkiem zachowania poufności i zapewnienia ochrony prywatności oraz bezpieczeństwa powierzonych danych osobowych na poziomie nie niższym niż w Energa Logistyka Sp. z o.o.

5. CZAS PRZETWARZANIA
Pani/Pana dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przetwarzane do momentu zakończenia rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od daty przesłania aplikacji w ramach danego procesu rekrutacyjnego lub cofnięcia wyrażonej zgody bądź złożenia skutecznego sprzeciwu wobec danych przetwarzanych w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów Energa Logistyka Sp. z o.o.
W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana dodatkowej zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane te będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od daty przesłania aplikacji lub do czasu wycofania uprzednio wyrażonej zgody. W przypadku, gdy Pani/Pana kandydatura będzie wykorzystywana w przyszłym procesie rekrutacyjnym dane te będą przetwarzana przez okres wskazany w zdaniu pierwszym.

6. PRAWA PODMIOTU DANYCH
Informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do:
a. dostępu do danych osobowych jej dotyczących i żądania ich kopii, z uwzględnieniem faktu, że Energa Logistyka
Sp. z o.o. może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania;
b. sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych;
c. żądania od Energa Logistyka Sp. z o.o. ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa, w tym m.in. w przypadkach, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
d. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie prawnie uzasadnionego interesu administratora;
e. wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
f. przeniesienia Pani/Pana danych osobowych (przekazania Pani/Panu lub innemu administratorowi danych) w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego pod warunkiem, że dane osobowe są przetwarzane na podstawie otrzymanej zgody i w sposób zautomatyzowany oraz jeżeli jest to technicznie możliwe;
g. usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania oraz nie zachodzą przesłanki, wyłączające prawo, wskazane w art. 17 ust. 3 RODO.
Z uprawnień może Pani/Pan skorzystać kontaktując się pisemnie lub mailowo z Energa Logistyka Sp. z o.o. lub IOD (dane kontaktowe wskazane są w pkt. 1 oraz pkt. 2).

7. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi na przetwarzanie przez Energa Logistyka Sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych, na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub formie elektronicznej. Szczegółowe informacje dotyczące składania skarg są dostępne na stronie internetowej urzędu www.uodo.gov.pl.