EOWE Specjalista ds. kosztorysowania - Płock

31-07-2024

Pracodawca:  Energa-Operator Wykonawstwo Elektroenergetyczne sp. z o.o. Oddział Płock

Miejsce pracy:  Płock


Twój zakres obowiązków:

 • Sporządzanie ofert i kosztorysów robót elektroenergetycznych.
 • Współudział w opracowywaniu i aktualizacji planów zleceń

Nasze wymagania:  

 • Wykształcenie średnie lub wyższe techniczne, preferowane kierunki elektroenergetyczne (lub pokrewne)
 • Wiedza w zakresie niezbędnym do kosztorysowania robót elektroenergetycznych lub teletechnicznych
 • Znajomość oprogramowania WINBUD lub innego oprogramowania do kosztorysowania  oraz biegła obsługa pakietu Microsoft Office
 • Świadectwo kwalifikacji „E”
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Skuteczność w działaniu i odpowiedzialność biznesowa
 • Nastawienie na ciągły rozwój i czerpanie z różnych perspektyw

Oferujemy:

 • Atrakcyjne wynagrodzenia i stabilne zatrudnienie
 • Praca w nowoczesnym i międzynarodowym koncernie
 • Możliwość pracy z ekspertami z różnych dziedzin
 • Wyzwania zawodowe na światowym poziomie
 • Uczestnictwo w dużych, nowatorskich projektach
 • Dostęp do nowoczesnych narzędzi i metod pracy

Benefity:

 • Prywatna opieka medyczna
 • Dofinansowanie szkoleń i kursów
 • Ubezpieczenie na życie
 • Program emerytalny
 • Dofinansowanie wypoczynku
 • Dofinansowanie zajęć sportowych
 • Dodatkowe świadczenia świąteczne
 • Dodatkowe dni wolne
 • Karta paliwowa
 • Upominek z okazji narodzin dziecka
 • Pracownicza taryfa energetyczna

                   Prosimy o przesłanie aplikacji do dnia: 31 lipca 2024 roku

 

Aplikuj!

 

ENERGA-OPERATOR Wykonawstwo Elektroenergetyczne sp. z o.o. w ramach prowadzenia naborów na wolne stanowiska przetwarza informacje o kandydatach do pracy, w tym ich dane osobowe, otrzymane bezpośrednio od osób zainteresowanych podjęciem pracy w ENERGA-OPERATOR Wykonawstwo Elektroenergetyczne sp. z o.o. i/lub od podmiotów współpracujących z nami w zakresie rekrutowania pracowników.

Kliknięcie przycisku Aplikuj!  jest równoznaczne z:

- wyrażeniem zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych pozyskanych w całym procesie rekrutacji (także uzyskanych podczas przeprowadzania testów weryfikujących przydatność kandydatki/kandydata do pracy na danym stanowisku) przez
ENERGA-OPERATOR Wykonawstwo Elektroenergetyczne sp. z o.o. w okresie określonym w klauzuli informacyjnej,

- zapoznaniem się z klauzulą informacyjną - poniżej.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ
 W PROCESACH REKRUTACYJNYCH (PRACA, STAŻ, PRAKTYKI)

W ENERGA-OPERATOR WYKONAWSTWO ELEKTROENERGETYCZNE SP. Z O.O.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) ENERGA-OPERATOR Wykonawstwo Elektroenergetyczne sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku (76-200) przy ul. Grunwaldzkiej 14, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000113886, której akta rejestrowe są przechowywane przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, posiadającej numer identyfikacji podatkowej (NIP) 839-17-27-979, REGON 770830567, z kapitałem zakładowym w kwocie 2 217 000,00 zł (opłaconym w całości) informuje, że:

 

 1. ADMINISTRATOR

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest ENERGA-OPERATOR Wykonawstwo Elektroenergetyczne sp. z o.o.,
z siedzibą w Słupsku (76-200), przy ul. Grunwaldzkiej 14. Dane kontaktowe:  wykonawstwo.centrala@energa-operator.pl
(adres email), adres korespondencyjny: ENERGA-OPERATOR Wykonawstwo Elektroenergetyczne sp. z o.o., 76-200 Słupsk,
ul. Grunwaldzka 14, tel. +48 58 771 86 01.

 1. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

W ENERGA-OPERATOR Wykonawstwo Elektroenergetyczne sp. z o.o. wyznaczyła inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą Pani/Pan może się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Z inspektorem ochrony danych (IOD) można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod.energa-wykonawstwo@energa-operator.pl lub korespondencyjnie na adres ENERGA-OPERATOR Wykonawstwo Elektroenergetyczne sp. z o.o., wskazany w pkt. 1.

Dane dotyczące IOD dostępne są również na stronie internetowej pod adresem: https://wykonawstwo.energa-operator.pl/o-nas/ochrona-danych-osobowych.

 1. CEL i PODSTAWY PRZETWARZANIA

Dane osobowe przetwarzane będą w celu i na podstawie:

 1. przeprowadzenia procesu rekrutacji do pracy, na podstawie z art. 22¹ Kodeksu Pracy, zgodnie 6 ust 1 lit. c RODO;
 2. przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie udzielonych zgód, jeżeli Pani/Pan z własnej inicjatywy przekaże dane osobowe inne niż wynikające z przepisów prawa, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w przypadku danych zwykłych lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, w przypadku zawarcia w dokumentach aplikacyjnych danych szczególnych kategorii;
 3. przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia pisemnej zgody, na podstawie art. 6 ust.1 lit a RODO;
 4. podjęcia niezbędnych działań w celu zawarcia umowy z wyłonionym kandydatem w procesie rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 5. realizacji prawnie uzasadnionego interesu ENERGA-OPERATOR Wykonawstwo Elektroenergetyczne sp. z o.o. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO, w tym m.in. weryfikacji posiadanych kwalifikacji i umiejętności niezbędnych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje, archiwizacji protokołu z naboru, zawierającego dane podstawowe (imię i nazwisko), prowadzenia z Panią/Panem korespondencji i utrzymania kontaktu w trakcie rekrutacji, prowadzenia badania poziomu satysfakcji Pani/Pana z udziału w procesie rekrutacyjnym, realizacji wewnętrznych celów administracyjnych w zakresie zarządzania personelem i raportowania zgodnie z wewnętrznymi regulacjami.

W sytuacji, gdy stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje wymaga przedstawienia zaświadczenia o niekaralności, zgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ENERGA-OPERATOR Wykonawstwo Elektroenergetyczne sp. z o.o. będzie wymagała dostarczenia informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Przystąpienie do rekrutacji oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych są dobrowolne. Jeżeli kandydat zdecydował
o przystąpieniu do rekrutacji, podanie danych wynikających art. 22¹ Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postepowaniu rekrutacyjnym. Zakres niezbędnych danych obejmuje:

 1. imię (imiona) i nazwisko;
 2. data urodzenia;
 3. dane kontaktowe kandydata;
 4. wykształcenie;
 5. kwalifikacje zawodowe;
 6. przebieg dotychczasowego zatrudnienia;

Pozostały zakres danych osobowych jest dobrowolny i może obejmować:

 1. inne dane zwykle nie wymagane przepisami prawa, jeśli umieszczono je w dokumentach aplikacyjnych;
 2. szczególne kategorie danych (sprecyzowane w art. 9 RODO, np. dotyczące zdrowia (orzeczeń
  o niepełnosprawności), jeśli umieszczono je w dokumentach aplikacyjnych i wyrażono wyraźną, pisemną zgodę na ich przetwarzanie.

Dane o niekaralności mogą być przetwarzane wyłącznie w sytuacji, gdy jest to wymagane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 1. ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami Pani/Pana danych będzie Podmiot Dominujący w Grupie Orlen, inne podmioty z Grupy Orlen i podmioty z Grupy Energa, w celu wykonywania posiadanych uprawnień i realizacji zawartych umów w tym podmioty współpracujące z (ADO), którym zlecone zostały usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom systemów i usług IT, podmiotom wspierającym (ADO) w procesach rekrutacji. Podmioty, o których mowa powyżej, przetwarzają dane na podstawie zawartych z (ADO) umów.

ENERGA-OPERATOR Wykonawstwo Elektroenergetyczne sp. z o.o. może powierzyć dane osobowe dostawcom usług lub produktów działających na jej rzecz na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagając od takich podmiotów wykonania czynności na udokumentowane polecenie ENERGA-OPERATOR Wykonawstwo Elektroenergetyczne sp. z o.o., pod warunkiem zachowania poufności i zapewnienia ochrony prywatności oraz bezpieczeństwa powierzonych danych osobowych na poziomie nie niższym niż w ENERGA-OPERATOR Wykonawstwo Elektroenergetyczne sp. z o.o.

 1. CZAS PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przetwarzane do momentu zakończenia rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od daty przesłania aplikacji w ramach danego procesu rekrutacyjnego lub cofnięcia wyrażonej zgody bądź złożenia skutecznego sprzeciwu wobec danych przetwarzanych w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów ENERGA-OPERATOR Wykonawstwo Elektroenergetyczne sp. z o.o.

 1. PRAWA PODMIOTU DANYCH

Informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do:

 1. dostępu do danych osobowych jej dotyczących i żądania ich kopii, z uwzględnieniem faktu, że ENERGA-OPERATOR Wykonawstwo Elektroenergetyczne sp. z o.o. może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania;
 2. sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych;
 3. żądania od ENERGA-OPERATOR Wykonawstwo Elektroenergetyczne sp. z o.o. ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa, w tym m.in.
  w przypadkach, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
 4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie prawnie uzasadnionego interesu administratora;
 5. wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 6. przeniesienia Pani/Pana danych osobowych (przekazania Pani/Panu lub innemu administratorowi danych)
  w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego pod warunkiem, że dane osobowe są przetwarzane na podstawie otrzymanej zgody i w sposób zautomatyzowany oraz jeżeli jest to technicznie możliwe;
 7. usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania oraz nie zachodzą przesłanki, wyłączające prawo, wskazane w art. 17 ust. 3 RODO.

Z uprawnień może Pani/Pan skorzystać kontaktując się pisemnie lub mailowo z ENERGA-OPERATOR Wykonawstwo Elektroenergetyczne sp. z o.o. lub IOD (dane kontaktowe wskazane są w pkt. 1 oraz pkt. 2).

 1. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi na przetwarzanie przez ENERGA-OPERATOR Wykonawstwo Elektroenergetyczne sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych, na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub formie elektronicznej. Szczegółowe informacje dotyczące składania skarg są dostępne na stronie internetowej urzędu www.uodo.gov.pl.