Fundacja Energa w nurcie realizowania swoich głównych celów wynikających ze statusu Fundacji Energa, udziela wsparcia osobom chorym i niepełnosprawnym oraz organizacjom i instytucjom działającym na ich rzecz, a także na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia. Priorytetem dla nas są wnioski o pomoc pracownikom Grupy Energa i ich bliskich. 

Prośby o pomoc kierowane są do Fundacji Energa wyłącznie drogą pisemną (list, mail), na adres wskazany w zakładce kontakt

 1. W przypadku osób fizycznych rozpatrzeniu podlegają jedynie wnioski, zawierające komplet dokumentów: 

a) pismo przewodnie z podaną kwotą darowizny (o którą Państwo wnioskujecie), wraz z uzasadnieniem kierowane do Zarządu Fundacji (prośba),
b) oświadczenie o posiadanym rachunku bankowym,   
c) dokumentacja potwierdzająca stan zdrowia opisany w liście tj. orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie lekarskie i in., 
d) podpisana deklaracja zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Nie wymagamy oryginałów dokumentów

2. W przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym przepisy prawa nadają zdolność prawną, rozpatrzeniu podlegają jedynie wnioski tych osób, które prowadzą działania dobroczynne, charytatywne, społecznie użyteczne, w sposób szczególny organizacji pożytku publicznego.

Wnioski powinny zawierać:
a) pismo przewodnie z podaną kwotą darowizny (o którą Państwo wnioskujecie), wraz z uzasadnieniem kierowane do Zarządu Fundacji (prośba), zgodny z celami statutowymi fundacji
b) statut organizacji pożytku publicznego.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących treści formułowanej prośby zachęcamy do kontaktu z naszym biurem.

Zobacz również Formularz rozliczenia darowizny

Ważne: 

W przypadku, gdy wartość darowizn otrzymanych od Fundacji Energa, w ciągu 5 lat poprzedzających rok otrzymania ostatniej darowizny od Fundacji Energa, przekroczy kwotę 4902 zł, obdarowany jest zobowiązany do zapłaty na rachunek bankowy właściwego Urzędu Skarbowego podatku od darowizny.

Podstawa prawna: art. 9 ust. 2 oraz art. 14 ust. 3 pkt 3) ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 833, 858).