Inwestycje mające wpływ na środowisko w 2020 roku

1. W II kwartale 2020 roku wykonaliśmy modernizację części elektroenergetycznej Elektrowni Wodnej Rakowiec wraz
z wymianą transformatorów. W zakresie elektrycznym wymieniono: rozdzielnię SN 15 kV z wyłącznikami próżniowymi, urządzenia nastawcze, pomiarowe, zabezpieczające oraz sterujące turbiną. Działania modernizacyjne poprawiły bezpieczeństwo obsługi elektrowni i niezawodność procesu wytwórczego. Zastąpienie transformatorów olejowych suchymi żywicznymi zabezpiecza środowisko przed ewentualnym wyciekiem i przedostaniem się substancji ropopochodnych do gleby i wody.

2. Zakończyliśmy budowę farmy wiatrowej Przykona, co zapewniło dodatkowe 32,8 MW zielonej energii w polskim systemie elektroenergetycznym. Roczna produkcja energii elektrycznej z tej farmy szacowana jest na 83 GWh.

3. We współpracy z japońską organizacją rządową NEDO, w 2020 roku zakończyliśmy budowę hybrydowego magazynu energii na farmie wiatrowej Bystra. Obecnie jest to największy w Polsce magazyn energii elektrycznej, element prototypowego systemu poprawiającego bezpieczeństwo pracy sieci elektroenergetycznych, o docelowej mocy 6 MW i pojemności 27 MWh. Realizacja tego zadania stanowi próbę rozwiązania problemów z niestabilnością związaną z wytwarzaniem energii elektrycznej z OZE, jak również umożliwia zdobycie niezbędnych kompetencji i doświadczeń związanych z jego eksploatacją.

4. Energa Elektrownie Ostrołęka zakończyła budowę drugiej Instalacji Odsiarczania Spalin w Elektrowni B. Była to jedna z najważniejszych inwestycji proekologicznych prowadzonych przez spółkę w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Finansowanie inwestycji w dużej części zrealizowano przy wykorzystaniu pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu E-KUMULATOR – Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu, którego celem jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsięwzięć na środowisko. W ramach inwestycji powstały nowe obiekty: absorber wraz z kominem, budynki technologiczne, zbiornik magazynowania sorbentu i estakady rurociągów. Rozbudowano także istniejące budynki technologiczne IOS I, kanały spalin i instalację zasilania elektrycznego. Dzięki wybudowanej instalacji emisja szkodliwych tlenków siarki przy pracy 3 bloków została obniżona aż o 95%.
Produktem końcowym procesu, prowadzonego w instalacji w oparciu o metodę mokrą wapienną, jest gips, który nadaje się do dalszego zagospodarowania. Cały proces odbywa się w sposób przyjazny dla środowiska i realizuje założenia gospodarki o obiegu zamkniętym.

5. Energa Kogeneracja odstąpiła od spalania węgla w celu produkcji ciepła i podpisała kontrakt na budowę kotłowni rezerwowo-szczytowej o mocy 3 x 38 MW, która zostanie uruchomiona w 2022 roku. Do tego czasu (tj. od listopada 2020 roku do 2022 roku) będzie funkcjonować przejściowa mobilna instalacja ciepłownicza, składająca się z 4 kontenerowych kotłów mobilnych wraz ze zbiornikami oleju opałowego. Moc całej instalacji wynosi 40 MWt. Instalacja wspierana jest przez blok biomasowy.

6. Energa Ciepło Kaliskie i Energa Serwis kontynuowały inwestycje mające na celu poprawę jakości powietrza w Kaliszu, poprzez rozbudowę miejskiej sieci ciepłowniczej i przyłączenie nowych odbiorców. W roku 2020 spółki przyłączyły do miejskiej sieci ciepłowniczej 4 obiekty korzystające dotychczas z innych sposobów ogrzewania, likwidując w ścisłym centrum Miasta Kalisza – strefie objętej Programem ochrony powietrza dla strefy Miasto Kalisz – 19 mieszkaniowych pieców węglowych i 2 lokalne kotłownie gazowe oraz 1 lokalną kotłownię węglową. W ten sposób ograniczono łącznie emisję pyłu PM10 o ok. 520 kg, pyłów PM2,5 o ok. 310 kg i benzopirenu o ok. 90 kg/rok.

7. Energa Oświetlenie prowadziła projekty i działania ukierunkowane na poprawę efektywności energetycznej. W ramach tych działań realizowała zadania inwestycyjne związane z modernizacją infrastruktury oświetlenia drogowego.
W ich wyniku w roku 2020 wymienionych zostało około 16 650 opraw oświetleniowych starego typu (rtęciowe, sodowe) na energooszczędne. Oszacowaliśmy, że pozwoli to uzyskać oszczędności energii elektrycznej na poziomie około 5 552,486 MWh rocznie, tj. 477,428 toe/rok, i ograniczyć emisję CO2 o 4 247,65 t/rok.

8. Energa Oświetlenie angażowała się również w projekty związane z rozwojem elektromobilności. W roku 2020 we współpracy z Portem Gdynia zrealizowała pilotażowy projekt polegający na montażu 2 stacji ładowania pojazdów elektrycznych, wykorzystując istniejącą infrastrukturę zasilania oświetlenia ulicznego. Rozwiązanie to ogranicza czas budowy nowej stacji oraz redukuje koszty jej uruchomienia. Przyczyni się również w przyszłości do zmniejszenia zużycia surowców oraz redukcji emisji CO2.

9. Energa Obrót systematycznie rozbudowuje sieć ładowania aut elektrycznych. Od początku 2020 roku zainstalowała 53 nowe stacje ładowania, z czego uruchomiła 51, w tym: stacji szybkich DC – 19, a stacji półszybkich AC – 32.

10. Energa Operator prowadziła działania w zakresie:

  • wymiany 19 transformatorów WN/SN oraz 455 transformatorów SN/nn,

  • wymiany 122,65 km linii napowietrznych SN na kablowe,

  • wymiany 323,78 km linii nn na izolowane,

  • modernizacji 57 stacji słupowych,

  • wymiany 70,22 km przewodów linii SN na niepełnoizolowane,

  • wymiany 4 071 szt. przyłączy na przyłącza izolowane,

  • montażu 371 platform pod gniazda bocianie,

  • montażu 36 szt. separatorów elektroizolacyjnych dla ptaków (Oddział w Koszalinie).