Wersja do druku

Polityka Środowiskowa Grupy ENERGA

Wydanie III zatwierdzone uchwałą Zarządu ENERGA SA Nr 77/IV/2015 z dnia 30 lipca 2015 roku

„Grupa Kapitałowa ENERGA zarządzana przez Spółkę ENERGA SA, jest jednym z największych przedsiębiorstw energetycznych w Polsce. Jej działalność obejmuje wytwarzanie, dystrybucję oraz sprzedaż energii elektrycznej i ciepła. Grupa ENERGA jest wiodącym producentem energii ze źródeł wodnych i ma największy spośród dużych grup energetycznych w Polsce, udział energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w łącznym wolumenie wytwarzanej energii elektrycznej.

Główne Segmenty działalności Grupy to:

a) Segment Wytwarzania, który obejmuje aktywa wytwórcze działające jako OZE, elektrownie systemowe oraz elektrociepłownie. Zainstalowana moc wytwórcza energii elektrycznej bazuje na zdywersyfikowanych źródłach energii, takich jak: węgiel kamienny, woda, biomasa i wiatr. W Segmencie wytwarzana jest energia zielona w elektrowniach wodnych przepływowych, elektrowni szczytowo-pompowej, w elektrowniach wiatrowych oraz instalacjach spalających biomasę.

b) Segment Dystrybucji, który dysponuje na obszarze północnej i centralnej Polski tysiącami kilometrów sieci elektroenergetycznych i za ich pomocą przesyła odbiorcom końcowym energię elektryczną.

c) Segment Sprzedaży, który prowadzi sprzedaż energii elektrycznej oraz obsługuje klientów zarówno indywidualnych jak i  biznesowych.

Misja Grupy: Poprawiamy komfort życia i pracy naszych klientów, realizowana jest poprzez kreowanie wartości dla wszystkich interesariuszy Grupy.
Wizją Grupy jest budowa efektywnej i innowacyjnej grupy kapitałowej, elastycznie dostosowującej się do warunków rynkowych.

Zgodnie z powyższym, ograniczanie wpływu na środowisko jest jednym z głównych filarów strategii utrzymania wiodącej pozycji wśród polskich przedsiębiorstw energetycznych.

Stabilne osiąganie tego wyzwania mają zapewniać działania organizacyjne i inwestycyjne, w szczególności:

podejmowane przez Segment Dystrybucji:

 • rozbudowa sieci w związku z przyłączeniami nowych odbiorców,

 • modernizacje w celu poprawy niezawodności dostaw i ograniczenia strat przesyłu,

 • rozbudowa i modernizacje dla zapewnienia przyłączeń OZE,

 • wdrażanie inteligentnego opomiarowania i innych elementów sieci inteligentnych;

podejmowane przez Segment Wytwarzania:

 • modernizacje urządzeń w celu poprawy sprawności wytwarzania i efektywności energetycznej,

 • rozwój kogeneracji jako efektywnej formy produkcji energii,

 • rozwój rozproszonych źródeł energii i wsparcie klientów jako wytwórców energii (prosumenci),

 • ograniczanie strat przesyłu ciepła;

podejmowane przez Segment Sprzedaży:

 • w zakresie zarządzania relacjami z klientami, budowy infrastruktury teleinformatycznej umożliwiającej zdalny kontakt i wdrażanie nowych produktów.

ENERGA SA deklaruje:

 • zgodność prawną w zakresie przepisów dotyczących środowiska,

 • dążenie do jak największego uwzględniania w swoich działaniach zasad zrównoważonego rozwoju będących elementem prawa międzynarodowego,

 • monitorowanie oddziaływań i poprawę efektów działalności środowiskowej oraz zarządzanie z wykorzystaniem najlepszych dostępnych technik,

 • zaangażowanie na rzecz edukacji ekologicznej i inicjatyw pro środowiskowych.

Wszyscy pracownicy są świadomi prowadzonych działań i wymagań niniejszej Polityki.”

Narzędziem do wywiązywania się z deklaracji zawartych w Polityce Środowiskowej jest Program Zarządzania Środowiskowego Grupy ENERGA. Przedmiotem Programu jest określenie zasad zarządzania środowiskowego w szczególności dotyczących:

 • identyfikacji i oceny środowiskowej zgodności prawnej,

 • identyfikacji aspektów środowiskowych oraz analizy ryzyk środowiskowych,

 • komunikacji i edukacji środowiskowej,

 • audytowania oraz planowania działań korygujących oraz zapobiegawczych,

 • przeglądu zarządzania i raportowania kwestii środowiskowych przez Spółki Grupy dla Zarządu ENERGA SA.

Pobierz

Pomóż nam udoskonalić nowy serwis Grupy ENERGI i zgłoś swoją opinię!

Panel opinii o serwisie służy przekazywaniu uwag do serwisu.
Na opinie nie odpowiadamy.
Aby skontaktować się z nami w innej sprawie wypełnij formularz kontaktowy.