Strategiczny Plan Rozwoju i Wieloletni Plan Inwestycji Strategicznych Grupy Energa na lata 2024-2030 

W dniu 6 grudnia br. Rada Nadzorcza Energi SA („Spółka") podjęła uchwały o zatwierdzeniu:

- „Strategicznego Planu Rozwoju Grupy Energa na lata 2024-2030” („SPR”),

- „Wieloletniego Planu Inwestycji Strategicznych Grupy Energa na lata 2024-2030” („WPIS”), który jest dokumentem prognostycznym SPR odzwierciedlającym aktualne założenia w zakresie inwestycji w Grupie Energa („Grupa”).

SPR zastępuje „Strategiczny Plan Rozwoju Grupy Energa na lata 2021-2030”, natomiast WPIS zastępuje  „Wieloletni Plan Inwestycji Strategicznych Grupy Energa na lata 2021-2030”.

Aktualizacja SPR i WPIS niezbędna jest ze względu na zaistniałe w ostatnich latach zmiany w uwarunkowaniach rynkowych i regulacyjnych, które wpływają na funkcjonowanie rynku energii elektrycznej w Polsce. Ewolucja technologii i presja na digitalizację, taksonomia, modele biznesowe tworzące nową energetykę, świadomość biznesowo-społeczna w zakresie ESG, rozwój obszarów efektywności energetycznej, podpisanie Karty Efektywnej Transformacji oraz dywersyfikacja źródeł wytwórczych i proces dekarbonizacji, to główne wyzwania wpływające na długoterminowy rozwój Grupy. W celu zachowania konkurencyjności, przy jednoczesnym zaangażowaniu w ochronę środowiska i prowadzeniu zrównoważonego rozwoju, konieczne jest dostosowanie profilu działalności i struktury aktywów Grupy do nowych wyzwań i transformacja energetyczna Grupy, która realizowana będzie głównie poprzez kontynuację procesu dekarbonizacji. Ponadto SPR i WPIS odzwierciedlają zmiany wprowadzone do „Strategii Grupy Kapitałowej ORLEN do 2030 roku”, o których ORLEN S.A. - akcjonariusz strategiczny Spółki - informował w lutym 2023 roku.

Główne cele strategiczne Grupy Energa na lata 2024-2030 wyznaczone w SPR:

 • w obszarze dystrybucji:
 1. rozwój sieci WN, SN, nN niezbędny dla przyłączania odnawialnych źródeł energii („OZE”), magazynów energii i elektromobilności, co przełoży się na zwiększenie mocy zainstalowanej OZE przyłączonej do sieci do ok. 13,2 GW do 2028 roku,
 2. rozbudowa sieci w celu zwiększenia potencjału dla przyłączeń stacji ładowania pojazdów elektrycznych,
 3. wzrost skablowania linii SN,
 4. poprawa wskaźników SAIDI i SAIFI,
 5. osiągnięcie 100% udziału liczników zdalnego odczytu wśród klientów począwszy od 2026 roku,
 • w obszarze wytwarzania:
 1. rozwój nowych mocy OZE (zarówno poprzez inwestycje własne oraz fuzje i przejęcia) – Grupa planuje osiągnąć ok. 3,6 GW mocy zainstalowanych w OZE w 2030 roku,
 2. zastąpienie paliwa węglowego paliwem niskoemisyjnym (gaz) poprzez kontynuację budowy elektrowni gazowo-parowych (CCGT) w Grudziądzu i Ostrołęce o łącznej mocy zainstalowanej ok. 1,3 GW,
 3. zmniejszenie udziału węglowych aktywów w strukturze mocy zainstalowanej do 2% w 2030 roku,
 4. redukcja emisji CO2 o co najmniej 40% do 2030 roku w porównaniu do 2019 roku,
 • w obszarze sprzedaży: głównym celem strategicznym w tym obszarze jest przeprowadzenie gruntownego programu cyfryzacji i redukcji kosztów w celu zwiększenia wyniku EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację oraz odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych). Działania obejmą m.in.:
 1. zwiększenie rentowności na sprzedaży energii elektrycznej,
 2. zwiększenie zdolności do szybkiego reagowania na zmiany w otoczeniu rynkowym poprzez cyfryzację procesów biznesowych i budowanie elastycznej kultury procesowej,
 3. zwiększenie udziału energii zielonej w sprzedaży,
 4. rozwój usługi oświetleniowej ze szczególnym uwzględnieniem dobudowy i modernizacji majątku,
 5. rozwój usług elastyczności energetycznej (m.in. usługa DSR).

Zgodnie z WPIS łączne nakłady na inwestycje podstawowe i dodatkowe Grupy planowane na lata 2024-2030 wyniosą ok. 47,9 mld zł, z czego ok. 23,4 mld zł przypada na Linię Biznesową Dystrybucja, ok. 22,8 mld zł na Linię Biznesową Wytwarzanie (z tego ok. 14,3 mld zł na inwestycje związane z OZE i ok. 3,2 mld zł na budowę oraz utrzymanie bloków CCGT w Grudziądzu i Ostrołęce), ok. 1,6 mld zł na Linię Biznesową Sprzedaż oraz pozostałe usługi.

Realizacja tak ambitnego planu inwestycyjnego niezbędna jest w celu utrzymania konkurencyjności Grupy w średnim i długim okresie. Przewidywanym źródłem finansowania ww. inwestycji są środki własne wypracowane przez Grupę oraz instrumenty dłużne. Do osiągnięcia pełnej skali funduszy koniecznych do realizacji inwestycji opisanych we WPIS wymagane będzie także zatrzymanie zysków w Spółce, co wiąże się z brakiem wypłaty przez Spółkę dywidendy. Zakładane jest także dodatkowe wsparcie ze strony ORLEN S.A. Wszelkie działania inwestycyjne prowadzone przez Grupę Energa muszą spełniać kryterium minimalnej atrakcyjności inwestycyjnej, zgodności z wymogami ESG oraz braku ryzyka naruszenia stabilności finansowej Grupy.

Szacowane jest, że realizacja ww. celów SPR i inwestycji przewidzianych we WPIS spowoduje ponad dwuipółkrotny wzrost skonsolidowanego wyniku EBITDA w 2030 roku w porównaniu do 2022 roku, co w konsekwencji powinno przełożyć się na wzrost wartości Spółki dla akcjonariuszy.

 

Realizacja Strategii Grupy Energa

Realizacja Strategii Grupy Energa w 2022 roku oraz perspektywy rozwoju na 2023 rok

Realizacja Strategii Grupy Energa w 2021 roku oraz perspektywy rozwoju na 2022 rok

 

Pliki do pobrania:

Przyjęcie Strategicznego Planu Rozwoju Wieloletniego Planu Inwestycji Strategicznych Grupy Energa na lata 2024-2030 – raport bieżący