W dniu 31 maja br. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o zatwierdzeniu Strategicznego Planu Rozwoju Grupy Energa na lata 2021-2030 (SPR).  

SPR  jest zgodny z przyjętym pod koniec kwietnia Wieloletnim Planem Inwestycji Strategicznych. Energa przeznaczy do 2030 roku ok. 29,7 mld zł na realizację przedsięwzięć, które odpowiadać będą na potrzeby i wyzwania wynikające z trwającej transformacji energetycznej, jak również wspierać cele opisane dla segmentu energetyki w Strategii Grupy ORLEN 2030.

Planowane jest, że realizacja celów SPR przełoży się na wzrost skonsolidowanego wyniku EBITDA Energi w 2030 roku o ponad 60% w porównaniu do 2020 roku.

Wszechstronny rozwój

W obszarze wytwarzania nakłady inwestycyjne sięgną blisko 12 mld zł, które przeznaczone zostaną na budowę nowych źródeł odnawialnych, gazowych i kogeneracyjnych. W ramach SPR Energa planuje osiągnąć ok. 1,1 GWe mocy zainstalowanej w lądowych odnawialnych źródłach energii oraz udział w projektach morskich farm wiatrowych o mocy ok. 1,3 GWe i udział w realizacji inwestycji w instalacje gazowe (CCGT) o mocy ok. 1,3 GWe.

W osiągnięcie celów założonych w tym obszarze wpisują się też realizowane już przez Energę OZE inwestycje w aktywa fotowoltaiczne i wiatrowe. W zakresie rozwoju OZE Energa będzie w pierwszej kolejności stawiać na inwestycje typu greenfield, w razie konieczności nie wyklucza jednak akwizycji.

Ok. 17 mld zł Energa przeznaczy na rozwój obszaru dystrybucji, która będzie kontynuowała modernizacje i rozbudowę linii elektroenergetycznych. Będzie to służyć utrzymaniu odpowiedniego potencjału przyłączeniowego i dalszemu systematycznemu poprawianiu wskaźników niezawodności sieci. Celem będzie także dostosowanie funkcjonowania systemu dystrybucyjnego do rozwijającego się sektora OZE – zarówno dużego, komercyjnego, jak też mikroinstalacji (do 50 kW) i gospodarstw prosumenckich.

Z kolei w obszarze sprzedaży ok. 0,5 mld zł przeznaczone zostanie m.in. na dalsze poszerzanie oferty dla klientów zainteresowanych energetyką rozproszoną bądź poprawą efektywności energetycznej, na modernizację majątku w sieci oświetleniowej czy zajęcie pozycji lidera w usługach DSR (ang. Demand Side Response – redukcja zapotrzebowania na moc).
W obszarze sprzedaży realizowane będą też synergie wynikające z połączenia baz klientów biznesowych i indywidualnych obu grup kapitałowych – Energi i Orlenu. Docelowo pozwoli to na wzrost wskaźników finansowych, m.in. poprzez budowę poszerzonej, kompleksowej oferty usług okołoenergetycznych i paliwowych.

Zgodnie z SPR, Energa do 2030 powinna zredukować emisję CO2/MWh o 33% (względem 2019 r.).
W 2026 r. zakładane jest też osiągnięcie pełnej automatyzacji liczników energii elektrycznej na całym obszarze działania Energi Operatora, a tym samym utrzymania pozycji lidera w zakresie inteligentnego opomiarowania – aktualnie 2/3 liczników zdalnego odczytu działających obecnie w Polsce, czyli ok. 1 mln urządzeń, należy właśnie do spółki z Grupy Energa.
SPR Grupy Energa zastępuje dotychczas obowiązującą Strategię Grupy Energa na lata 2016-2025.

Strategia dostosowana do otoczenia

Jednym z głównych czynników, które wpłynęły na powstanie SPR, jest przyjęta 30 listopada 2020 r. Strategia Grupy ORLEN 2030. Zgodnie z tym dokumentem, w ciągu najbliższych lat Grupa ORLEN będzie dynamicznie rozwijać zero- i niskoemisyjne aktywa wytwórcze.
Wśród innych czynników branych pod uwagę przy tworzeniu SPR do 2030 roku były też nowe regulacje - zarówno unijne (tzw. Zielony Ład), wpływające m.in. na politykę dużych międzynarodowych instytucji finansowych, jak też przepisy krajowe (Polityka Energetyczna Państwa), wyznaczające ramy i ścieżki transformacji energetycznej w Polsce.

Istotne były również rynkowe i społeczne trendy, przede wszystkim rozwój energetyki rozproszonej, prosumenckiej i klastrów. Podnosi to poziom komplikacji, a jednocześnie dynamiki pracy systemów dystrybucyjnych, co z kolei wymusza większą automatyzację sieci elektroenergetycznych i ich dostosowywanie do standardów smart grid, w czym krajowym liderem jest również Energa Operator.

 

Czytaj więcej 

Raport bieżący nr 21/2021  Przyjęcie Strategicznego Planu Rozwoju Grupy Energa na lata 2021-2030

Raport bieżący nr 10/2021 Przyjęcie Wieloletniego Planu Inwestycji Strategicznych Grupy Energa na lata 2021-2030