Zarząd


Rada Nadzorcza

 

Żaden z wyżej wymienionych Członków Rady Nadzorczej Spółki nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec działalności ENERGA SA, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec ENERGA SA jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 

Czytaj więcej w raportach bieżących nr 29/201755/201629/20163/2016.


Pan Marek Szczepaniec i Pan Andrzej Powałowski spełniają kryteria niezależności przewidziane dla niezależnego członka rady nadzorczej w §23b ust. 2 Statutu Spółki.


W ramach Rady Nadzorczej funkcjonują:

- Komitet Audytu w składzie: Marek Szczepaniec, Andrzej Powałowski, Zbigniew Wtulich.

- Komitet Nominacji i Wynagrodzeń w składzie: Paula Ziemiecka-Księżak, Zbigniew Wtulich, Agnieszka Terlikowska - Kulesza.