Wydanie VI przyjęte i wprowadzone do stosowania Uchwałą Zarządu Energa SA Nr 857/V/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku jako załącznik do Umowy o współpracę w Grupie Energa.

Grupa Kapitałowa Energa zarządzana przez Spółkę Energa SA, jest jednym z największych przedsiębiorstw energetycznych w Polsce. Jej działalność obejmuje wytwarzanie, dystrybucję (przesył sieciami elektroenergetycznymi) oraz obrót energią elektryczną (sprzedaż do odbiorców hurtowych i końcowych), sprzedaż gazu i usługi oświetlenia, a także wytwarzanie, dystrybucję oraz sprzedaż ciepła. Grupa Energa jest wiodącym producentem energii ze źródeł wodnych i ma największy, spośród dużych grup energetycznych w Polsce, udział energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w łącznym wolumenie wytwarzanej i dystrybuowanej energii elektrycznej.

Główne Linie Biznesowe Grupy to:

  1. Linia Biznesowa wytwarzania, który obejmuje aktywa wytwórcze o zainstalowanej mocy 1,37 GWe m.in. elektrownię systemową w Ostrołęce, elektrociepłownie w Elblągu, Kaliszu, Żychlinie i Winnicy oraz ciepłownię w Wyszogrodzie, sieć kilkudziesięciu elektrowni wodnych w tym we Włocławku i Żydowie, a także farmy wiatrowe
    i fotowoltaiczne. W ramach Linii Biznesowej zarządzane są również sieci ciepłownicze w Ostrołęce, Kaliszu i Żychlinie.
  2. Linia Biznesowa dystrybucji, który dysponuje na obszarze północnej i centralnej Polski 184 tysiącami kilometrów sieci elektroenergetycznych, którymi przesyła odbiorcom końcowym 21,5 TWh energii elektrycznej rocznie.
  3. Linia Biznesowa sprzedaży, który prowadzi sprzedaż energii elektrycznej oraz obsługuje niemal 3 mln klientów zarówno indywidualnych jak i biznesowych. Realizuje również usługi oświetlenia ulic, miast i obiektów infrastrukturalnych.

Misja Grupy „Rozwijamy się dostarczając najlepsze rozwiązania naszym klientom”, jest podstawą na której oparta jest strategia i działania.

Wizją Grupy jest realizowanie w sposób zrównoważony celów akcjonariuszy, klientów, pracowników i otoczenia, w oparciu o niezawodną i nowoczesną infrastrukturę oraz dopasowaną do potrzeb ofertę i obsługę, przy poszanowaniu środowiska i zgodnie
z zasadami odpowiedzialności społecznej.

Dbałość o zapobieganie zanieczyszczeniom oraz ograniczanie wpływu na środowisko, to podstawowe narzędzia utrzymania wiodącej pozycji wśród polskich przedsiębiorstw energetycznych. Do osiągnięcia tego celu prowadzić mają działania organizacyjne
i inwestycyjne, a w szczególności:

1. w zakresie działalności wytwórczej:
a) modernizacje urządzeń w celu poprawy sprawności wytwarzania i efektywności energetycznej,
b) racjonalne wykorzystanie OZE (farmy wiatrowe, fotowoltaika, biomasa, energetyka wodna) i źródeł niskoemisyjnych (bloki gazowo-parowe),
c) racjonalne wykorzystanie zasobów energetycznych, w tym także, w ramach przedsięwzięć celu publicznego zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego
i przeciwdziałania zagrożeniom klęsk żywiołowych (m.in. budowa zapory i elektrowni na Wiśle),
d) ograniczanie strat przesyłu ciepła.

2. w zakresie działalności dystrybucyjnej:
a) modernizacja i rozbudowa infrastruktury elektroenergetycznej w celu poprawy niezawodności dostaw i ograniczenia strat przesyłu, w tym także realizacja przedsięwzięć poprawiających rozpływy energii w sieci i efektywne jej wykorzystanie,
b) modernizacje i rozbudowa infrastruktury elektroenergetycznej dla zapewnienia przyłączeń,
c) wdrażanie inteligentnego opomiarowania i innych elementów sieci inteligentnych.

3. w zakresie działalności obrotu i sprzedaży:
a) w zakresie zarządzania relacjami z klientami, budowa infrastruktury teleinformatycznej umożliwiającej zdalny kontakt i wdrażanie nowych produktów usługowych,
b) rozwój rozproszonych źródeł energii i wsparcie klientów jako wytwórców energii (prosumenci),
c) wsparcie zarządzających infrastrukturą publiczną, w zakresie dostępu do innowacyjnych rozwiązań energetycznych (oświetlenie),
d) zarządzanie popytem w celu racjonalnego korzystania z energii,
e) zaangażowanie w działania na rzecz innowacyjnego pozyskiwania i magazynowania energii.

Energa SA deklaruje:

  1. zgodność w zakresie wymagań prawnych i zobowiązań wobec interesariuszy, dotyczących środowiska i energii,
  2. poszanowanie bioróżnorodności oraz stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju,
  3. monitorowanie oddziaływań, zapobieganie zanieczyszczeniom i poprawę efektów działalności środowiskowej oraz zarządzanie z wykorzystaniem najlepszych dostępnych technik,
  4. monitorowanie kluczowych zużyć energii i poprawę wyniku energetycznego, poprzez właściwą eksploatację infrastruktury, projekty inwestycyjne i modernizacyjne oraz zakup energooszczędnych produktów i usług,
  5. zaangażowanie na rzecz edukacji ekologicznej i inicjatyw pro środowiskowych oraz działań poprawiających efektywność energetyczną.

Wszyscy pracownicy są świadomi prowadzonych działań oraz wymagań Polityki środowiskowej.