Cel i zakres stosowania strategii

  • Strategia na rzecz zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu Grupy Energa jest spójna ze „Strategią Grupy Energa na lata 2016-2025”, a jej celem jest stworzenie narzędzi do koordynacji i monitorowania realizacji zamierzeń z obszaru CSR w Grupie Energa.
  • Strategia na rzecz zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu Grupy Energa obejmuje swym zakresem wszystkie Spółki Grupy Energa oraz fundacje działające w ramach struktur Grupy Energa.

Strategia CSR jako rozszerzenie strategii biznesowej Grupy Energa

Strategia na rzecz zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu Grupy ENERGA zbudowana została wokół:    

  1. wartości, którymi Grupa Energa kieruje się w dążeniu do realizacji misji i wizji,
  2. Kodeksu etyki Grupy Kapitałowej ORLEN,
  3. ważnych dla interesariuszy Grupy tematów związanych ze zrównoważonym rozwojem i odpowiedzialnością Grupy Energa,
  4. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wydanej przez Ministerstwo Rozwoju w lutym 2016,
  5. Dobrych praktyk w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, wydanych w lipcu 2016 przez Ministerstwo Skarbu,
  6. Komunikatu Komisji Europejskiej: EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu,
  7. Agendy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, przyjętej przez ONZ w 2015 r.

Kontakt: csr@energa.pl