Cel i zakres stosowania strategii

  • Strategia na rzecz zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu Grupy Energa jest spójna ze „Strategią Grupy Energa na lata 2016-2025”, a jej celem jest stworzenie narzędzi do koordynacji i monitorowania realizacji zamierzeń z obszaru CSR w Grupie Energa.
  • Strategia na rzecz zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu Grupy Energa obejmuje swym zakresem wszystkie Spółki Grupy Energa oraz fundacje działające w ramach struktur Grupy Energa.

Strategia CSR jako rozszerzenie strategii biznesowej Grupy Energa

Strategia na rzecz zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu Grupy ENERGA zbudowana została wokół:    

  1. wartości, którymi Grupa Energa kieruje się w dążeniu do realizacji misji i wizji,
  2. Kodeksu etyki Grupy Kapitałowej ORLEN,
  3. ważnych dla interesariuszy Grupy tematów związanych ze zrównoważonym rozwojem i odpowiedzialnością Grupy Energa,
  4. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wydanej przez Ministerstwo Rozwoju w lutym 2016,
  5. Dobrych praktyk w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, wydanych w lipcu 2016 przez Ministerstwo Skarbu,
  6. Komunikatu Komisji Europejskiej: EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu,
  7. Agendy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, przyjętej przez ONZ w 2015 r.

Obszary strategiczne

Strategia na rzecz zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu Grupy Energa wyróżnia sześć obszarów strategicznych, w których zostały określone Priorytety i cele do realizacji:

s

Klient: Budowanie trwałych relacji z klientami, opartych na uczciwych praktykach, transparentności i otwartości oraz zwiększanie dostępności świadczonych usług dla społeczeństwa.

Środowisko naturalne: Ciągłe dążenie do poprawy efektywności energetycznej, a także skuteczna dbałość o kwestie środowiskowe we wszystkich obszarach prowadzonej działalności, zmniejszanie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz troska o racjonalne wykorzystanie zasobów.

Pracownicy: Tworzenie miejsca pracy przyjaznego i bezpiecznego dla pracowników, promowanie oraz wdrażanie wysokich standardów zatrudnienia, angażowanie pracowników poprzez różne formy dialogu i komunikacji oraz zaangażowanie w bezpośrednie działania np. w formie wolontariatu.

Uczciwe praktyki rynkowe: Zarządzanie łańcuchem dostaw i relacjami z dostawcami w sposób odpowiedzialny.

Społeczność lokalna i wspólnota narodowa: Wsparcie społeczności, w otoczeniu których działają spółki Grupy Energa oraz budowanie partnerstw społecznych, działań charytatywnych, a w szczególności wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych oraz ogólnokrajowych mających na celu promowanie trwałych wartości jednoczących społeczność oraz budowę świadomości wspólnotowej w dziedzinie dziedzictwa narodowego i kultury, patriotyzmu, religii, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa oraz edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji historycznej, a także wspieraniu działań proekologicznych oraz związanych ze sportem amatorskim, przy uwzględnieniu rywalizacji jako narzędzia wychowawczego dzieci i młodzieży.

Ład organizacyjny: Zarządzanie organizacją z uwzględnieniem norm i zasad mających wpływ na sposób realizacji celów Strategii na rzecz Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu Grupy Energa.

Oferty współpracy w ramach CSR przyjmowane są jedynie poprzez złożenie dostępnego poniżej wniosku na adres: csr@energa.pl

 

wniosek csr na www zmiana kolorów