Fundacja będzie realizować następujące cele społecznie użyteczne:

 1. wspieranie rozwoju publicznych placówek ochrony zdrowia, opieki paliatywnej oraz pomocy i opieki społecznej,
 2. wspieranie rozwoju medycznych badań naukowych i wiedzy medycznej,
 3. wspieranie inicjatyw, których celem jest leczenie i opieka nad chorymi dziećmi i młodzieżą, wspieranie potrzeb osób fizycznych w zakresie świadczeń medycznych, sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, a także - potrzeb materialnych osób fizycznych poszkodowanych na skutek nadzwyczajnych zdarzeń losowych, w szczególności wywołanych przez siły przyrody czy ruch pojazdów,
 4. wspieranie rozwoju jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, jednostek Policji oraz innych służb ratowniczych,
 5. wspieranie inicjatyw ukierunkowanych na rozwój nauki, kultury, oświaty i życia religijnego w Polsce,
 6. wspieranie działań mających na celu upowszechnienie wiedzy historycznej i postaw patriotycznych,
 7. wspieranie instytucji sprawujących opiekę nad dziełami sztuki, zabytkowymi obiektami architektonicznymi,
 8. propagowanie zdrowego stylu życia oraz aktywności sportowej, a także wspieranie podmiotów zaangażowanych w tego typu działalność,
 9. wspieranie działalności organizacji społecznych zajmujących się pomocą osobom niepełnosprawnym, w szczególności niepełnosprawnym intelektualnie,
 10. wspieranie aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie lub borykających się z dysfunkcjami społecznymi,
 11. upowszechnianie wiedzy na temat korzystania z energii elektrycznej, w szczególności kształtowanie postaw sprzyjających efektywności energetycznej oraz stymulowanie zachowań pro oszczędnościowych w Polsce.