Klimat

Według Strategii Grupy ORLEN do 2030 roku nakłady inwestycyjne Grupy ORLEN wyniosą około 320 mld zł, z czego około 40%, czyli 120 mld zł, zostanie przeznaczone na zielone inwestycje, w tym energetykę wiatrową na morzu i lądzie, fotowoltaikę, biogaz, biometan,  inne biopaliwa, elektromobilność oraz zielony wodór. W 2030 roku Grupa ORLEN będzie produkować także energię w technologii małych reaktorów jądrowych SMR. Strategia Grupy ORLEN planuje osiągnięcie neutralności emisyjnej w 2050 r., zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu.

W dniu 22 lipca 2022 roku Zarząd Energi S.A. przyjął dokument pt. Strategia dekarbonizacji Grupy Energa. Dokument ten jest zgodny z wytycznymi ww. Strategii Grupy ORLEN. Dekarbonizacja emisji bezpośrednich (zakres I) związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej i cieplnej, będzie polegała w Grupie Energa na zastąpieniu do 2030 r. wysokoemisyjnego paliwa węglowego - paliwem niskoemisyjnym (gaz ziemny). Odnosząc się do najbardziej emisyjnego źródła wytwórczego, jakim jest jednostka produkcyjna Elektrownia Ostrołęka B, zakłada się dwa scenariusze. W pierwszym - zamknięcie dwóch bloków tej jednostki z końcem 2025 r. i pozostawienie trzeciego, który po modernizacji będzie mógł od 2026 r. spełniać unijne normy emisyjne poprzez współspalanie z biomasą. Blok ten zostałby zamknięty w 2030 roku. Drugi scenariusz zakłada objęcie Elektrowni Ostrołęka B programem „Transformacji sektora elektroenergetycznego w Polsce. Wydzielenie wytwórczych aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa” poprzez utworzenie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE), na bazie wydzielonych wytwórczych aktywów węglowych Grup Energetycznych. W ten sposób spółka Energa Elektrownie Ostrołęka S.A., zarządzająca Elektrownią Ostrołęka B, zostałaby włączona do NABE. Niezależnie od realizacji jednego z wymienionych scenariuszy, cel redukcji CO2 dla obszaru energetyki do 2030 roku, zostanie zrealizowany. Dla osiągnięcia tego celu zakłada się budowę niskoemisyjnych jednostek wytwórczych tj. elektrowni gazowo-parowych CCGT, opartych o paliwo gazowe oraz budowę nowych mocy OZE. Ponadto w jednostkach CHP paliwo węglowe jest już obecnie sukcesywnie zastępowane paliwem gazowym.

W maju 2023 r. przyjęta została Polityka klimatyczna Grupy ORLEN, która w segmencie energetycznym zakłada do 2030 r. redukcję o 40% (w odniesieniu do roku bazowego 2019) jednostkowego wskaźnika intensywności emisji bezpośredniej (zakres 1). Cel redukcji emisji bezpośredniej w energetyce będzie zrealizowany głównie dzięki budowie morskich farm wiatrowych.  Morska farma wiatrowa Baltic Power jest kluczowym projektem Grupy ORLEN i Northland Power, Farma ta będzie zlokalizowana na Bałtyku, ok. 23 km na północ od linii brzegowej, na wysokości Choczewa i Łeby. Osiągnięcie planowanych długoterminowych celów Grupy ORLEN jest uzależnione nie tylko od rozwoju technologicznego, ale również od kontekstu regulacyjno-prawnego. Tego typu czynniki mogą mniej lub bardziej sprzyjać przeprowadzeniu transformacji energetycznej oraz przyspieszyć lub ograniczyć tempo realizacji strategii Grupy ORLEN.

Dnia 29.06.2023 r. Zarząd Energi S.A. przyjął Politykę klimatyczną Grupy Energa do 2030 r., która wpisuje się w wytyczne Polityki klimatycznej Grupy ORLEN. Dokument ten zawiera rejestr kluczowych szans Grupy Energa związanych ze zmianami klimatu, a także rejestr kluczowych ryzyk klimatycznych związanych z wpływem Grupy na klimat oraz wpływem zmian klimatu na funkcjonowanie Grupy.

Główny cel Polityki klimatycznej Grupy Energa do 2030 r. to systematyczne ograniczanie emisji gazów cieplarnianych, przede wszystkim dzięki dekarbonizacji, poprawie efektywności energetycznej, dalszemu intensywnemu rozwojowi OZE, a także poprzez efektywne wykorzystanie zasobów, w związku z transformacją w kierunku gospodarki zrównoważonej. Nastąpi również wzrost znaczenia elektromobilności. W 2030 roku Energa produkować będzie ponad dwukrotnie więcej (206% w porównaniu do 2019 r.) energii elektrycznej i ciepła. Do 2030 r. paliwo węglowe zostanie zastąpione niskoemisyjnym paliwem przejściowym – gazem ziemnym, głównie w wyniku budowy nowych elektrowni gazowo-parowych w technologii CCGT. Planowany jest w 2030 r. spadek jednostkowego wskaźnika emisyjności kg CO2/MWh z produkcji energii elektrycznej i ciepła o 41% (w przypadku pozostania Elektrowni B Ostrołęka w Grupie Energa) lub o 48% (w przypadku  przejścia Elektrowni B do NABE). W 2030 r. zakłada się też wzrost mocy zainstalowanej w OZE (głównie farmy wiatrowe i fotowoltaiczne) o ok. 155% w odniesieniu do 2019 r.  - do poziomu około 1132 MW. Wzrośnie również w Enerdze zużycie surowców odnawialnych do 50%. Ponadto Energa do 2030 r. wyposaży 100% swoich klientów/odbiorców w liczniki zdalnego odczytu (inteligentne). Dane z tych liczników umożliwią stworzenie Centralnego Sytemu Informacji Rynku Energii (CSIRE).

Nasze dążenia do osiągnięcia neutralności emisyjnej w roku 2050, wspierane są przez wciąż doskonalony zintegrowany system zarządzania środowiskowo-energetycznego, zgodny z Rozporządzeniem EMAS oraz normami ISO 14001 i ISO 50001.