Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) ENERGA SA z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy alei Grunwaldzkiej 472a, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271591, której akta rejestrowe są przechowywane przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, posiadającej numer identyfikacji podatkowej (NIP) 957-095-77-22, REGON 220353024, z kapitałem zakładowym w kwocie 4 521 612 884,88 złotych (opłaconym w całości) informuje, że:

 

1. ADMINISTRATOR

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest ENERGA SA (ENSA), z siedzibą w Gdańsku (80-309), przy alei Grunwaldzkiej 472A 

Dane kontaktowe ADO: 

adres korespondencyjny: aleja Grunwaldzka 472A, 80-309 Gdańsk,
tel. +48 58 527 90 00,
e-mail: energa.sa@energa.pl,
https://grupa.energa.pl/

 

2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

ENSA wyznaczyła Inspektora ochrony danych (IOD). Jest to osoba, z którą Pani/Pan może się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. 

Z Inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod adresem e-mail: iod.ensa@energa.pl  lub korespondencyjnie na adres ENSA wskazany w pkt. 1. 

Dane dotyczące IOD dostępne są również na stronie internetowej https://grupa.energa.pl

 

3. CEL i PODSTAWY PRZETWARZANIA

Dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku w zakresie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z realizacją art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów ADO. Prawnie uzasadnionym interesem ADO jest dochodzenie, obrona i ustalenie roszczeń, archiwizacja dokumentacji, ewentualny kontakt z wnioskodawcą w sprawie realizacji wniosku. 

 

4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie może utrudnić lub uniemożliwić rozpoznanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

 

5. ŹRÓDŁO DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana jako osoby wnioskującej o udostępnienie informacji publicznej.  

 

6. KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. imię, 
 2. nazwisko, 
 3. adres email
 4. nr. telefonu 
 5. podpis

 

7. CZAS PRZETWARZANIA

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 4.

 1. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na ADO, dane będą przetwarzane przez okres wypełniania tych, a po tym okresie przez okres czasu wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. w zakresie realizacji uzasadnionych interesów ADO, dane będą przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

 

8. ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami danych osobowych osób składających wniosek o udostępnienie informacji publicznej mogą zostać: 

 1. podmiot dominujący w Grupie Kapitałowej ORLEN oraz inne podmioty Grupy Kapitałowej ORLEN w celu wykonywania posiadanych uprawnień lub na podstawie umów wiążących ADO i te podmioty,
 2. podmioty dostarczające korespondencję,
 3. podmioty wykonujące usługi niszczenia i archiwizacji dokumentacji,
 4. podmioty świadczące usługi doradztwa i obsługi prawnej oraz w zakresie spraw sądowych,
 5. podmioty świadczące usługi serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez ADO,
 6. podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie wsparcia i utrzymania systemów wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych przez ADO, w tym poczty elektronicznej,
 7. organy i podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądy, organy ścigania lub instytucje państwowe.

ENSA może powierzyć dane osobowe dostawcom usług lub produktów działających na jej rzecz na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagając od takich podmiotów wykonania czynności na udokumentowane polecenie  ENSA, pod warunkiem zachowania poufności i zapewnienia ochrony prywatności oraz bezpieczeństwa powierzonych danych osobowych na poziomie nie niższym niż w ENSA. 

 

9. PRAWA PODMIOTU DANYCH

Informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do:

 1. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie prawnie uzasadnionego interesu administratora;
 2. dostępu do danych osobowych jej dotyczących i żądania ich kopii, z uwzględnieniem faktu, że ENSA może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania;
 3. sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych;
 4. usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania oraz nie zachodzą przesłanki, wyłączające prawo, wskazane w art. 17 ust. 3 RODO.
 5. żądania od ENSA ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa, w tym m.in. w przypadkach, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
 6. przeniesienia Pani/Pana danych osobowych (przekazania Pani/Panu lub innemu administratorowi danych) w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego pod warunkiem, że dane osobowe są przetwarzane na podstawie otrzymanej zgody i w sposób zautomatyzowany oraz jeżeli jest to technicznie możliwe;

Z uprawnień może Pani/Pan skorzystać kontaktując się pisemnie lub mailowo z ENSA lub IOD (dane kontaktowe wskazane są w pkt. 1 oraz pkt.2).

 

10. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi na przetwarzanie przez  ENSA Pani/Pana danych osobowych, na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub w formie elektronicznej. Szczegółowe informacje dotyczące składania skarg są dostępne na stronie internetowej urzędu www.uodo.gov.pl.