Informujemy, że w sprawie przetwarzania danych osobowych, Grupa Energa dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osób korzystających z usług oferowanych w serwisach. W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Twoich danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO), uprzejmie informujemy:

 

 1. Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest Energa SA, z siedzibą przy al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk.

 2. Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail iod.ensa@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 1).

 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach:  

  1. zawarcie i realizacja umowy z ADO, albo podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy;

  2. statystyczne dla ułatwienia korzystania z poszczególnych funkcjonalności serwisów oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego,

  3. rozpatrywanie skarg i wniosków,

  4. odpowiedzi na pytania; są to dane osobowe przesłane przez Ciebie pocztą elektroniczną lub znajdujące się w dokumentach załączonych do zgłoszenia, skargi albo wniosku,

  5. realizacja przepisów prawa, jeśli Twoja sprawa z nich wynika, np.: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,

  6. wskazanych w zgodach, jeżeli je wyrazisz; zgody możesz w każdej chwili wycofać, cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które było prowadzone na podstawie jej udzielenia,

  7. umożliwienia korzystania z zasobów serwisu www, portali społecznościowych, newslettera,

  8. ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń wynikających z przepisów prawa,

  9. archiwizacja korespondencji,

  10. kontakt między Ado a Tobą.

 4. Zgodnie z powyższym dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

  1. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. udzielenie dobrowolnej zgody, którą możesz w każdej chwili wycofać,

  2. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. zawarcie i realizacji umowy, której jesteś stroną oraz podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy,

  3. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. realizacja obowiązków prawnych ciążących na ADO,

  4. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnione interesy np. marketing produktów własnych lub ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń, archiwizacja korespondencji

 5. Podanie danych wymaganych do prowadzenia z ADO korespondencji lub korzystania z serwisów internetowych ADO jest dobrowolne.

 6. Dane będą przetwarzane przez okres świadczenia usług, niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3.

  1. w zakresie realizacji umowy, przez okres do jej zakończenia, po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

  2. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na ADO, dane będą przetwarzane przez okres wypełniania tych obowiązków,

  3. jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, dane będą przetwarzane do chwili jej wycofania,

  4. w zakresie realizacji uzasadnionych interesów ADO, dane będą przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

 7. Odbiorcą danych osobowych mogą być:

  1. dostawcy usług - przekazujemy Twoje dane osobowe dostawcom usług, z których usług korzysta ADO; dostawcy usług, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podlegają poleceniom ADO dotyczącym celów i sposobów przetwarzania tych danych (są to podmioty przetwarzające),

  2. podmioty i organy publiczne, np.: jednostki organizacyjne Prokuratury, Sądy, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej - przekazujemy Twoje dane osobowe tylko wtedy, jeżeli ADO ma taki obowiązek wynikający z przepisów prawa,

  3. Spółki Grupy Energa, na podstawie wewnętrznych umów,

  4. podmioty dostarczające korespondencję,

  5. podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji,

  6. podmioty świadczące usługi doradztwa prawnego oraz w zakresie spraw sądowych,

  7. podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie systemów przetwarzających Państwa dane osobowe.

 8. Informujemy o przysługującym prawie do:

 • sprostowania (np. poprawienia), jeżeli są niewłaściwe,

 • usunięcia,

 • żądania ograniczenia przetwarzania,

 • dostępu do Twoich danych oraz uzyskania ich kopii,

 • cofnięcia zgody na przetwarzanie, jeśli była ona podstawą do ich przetwarzania; cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które było prowadzone na podstawie jej udzielenia,

 • wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania,

 • przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych,

 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Zakres każdego z powyższych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. Skorzystanie z przysługującego uprawnienia zależeć będzie od podstawy prawnej oraz celu przetwarzania.